2018 m. rugsėjo 18 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Kvietimas smulkiesiems kiaulių augintojams teikti paraiškasSpausdinimo versija

Žemės ūkio ministerija, siekdama palengvinti smulkiesiems kiaulių augintojams iškilusias grėsmes dėl afrikinio kiaulių maro, patvirtino taisykles ir kviečia teikti paraiškas pagal tris priemones:

DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS SKATINANT VYKDYTI AFRIKINIO KIAULIŲ MARO PREVENCIJOS PRIEMONES

Paraiškų priėmimo laikotarpiu (nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. vasario 1 d.) pareiškėjas kreipiasi į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (304 kab.) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o kai paraišką teikia juridinis asmuo, taip pat pateikiamas ir dokumentas, kuriuo patvirtinamas pareiškėjo vadovo ar kito įgalioto asmens atstovavimo pagrindas;
 2. paraišką gauti paramą už paskerstas kiaules;
 3. dėl pareiškėjo skerdžiamų kiaulių pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopijas.

Pagalba teikiama:

 • paskutinį mėnesį (2018-07-29) prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių;
 • laikotarpiu nuo taisyklių įsigaliojimo (2018-08-29) iki 2018 m. gruodžio 31 d. paskerdė visas savo laikomas kiaules;
 • sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
 • įsipareigoja 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;
 • nėra gavę neteisėtos pagalbos,  kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

Išsamesnė informacija čia.

DĖL PAGALBOS  UŽ  ĮSIGYTUS ŪKINIUS GYVŪNUS TEIKIMO.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu (nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki spalio 15 d.) pareiškėjas kreipiasi į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (304 kab.) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;
 2. paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;
 3. pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją.

Pagalba už kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimą teikiama pareiškėjams:

 1. paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą (2018-07-29) laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB), ir vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro ligos arba patys atsisakė kiaulių auginimo, išskersdami visas savo kiaules;
 2. sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl afrikinio kiaulių maro;
 3. įsipareigoja trejus metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;
 4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka suženklino, įregistravo CDB;
 5. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais.

Atlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų.

Kai lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas išlaidoms kompensuoti visiems pagalbos gavėjams viršija einamaisiais metais pagalbai skirtas lėšas, pagalbos suma kiekvienam pagalbos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui. Kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma gali būti mažinama ne daugiau kaip 40 proc.

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už įsigytus ūkinius gyvūnus nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, ne PVM mokėtojas.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 15 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje.

Išsamiau skaitykite čia.

DĖL PAGALBOS TEIKIMO KIAULIŲ LAIKYTOJAMS UŽ BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMĄ

Paraiškų priėmimo laikotarpiu (nuo š. m. rugsėjo 3 d. iki spalio 15 d.) pareiškėjas kreipiasi į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių (304 kab.) ir pateikia šiuos dokumentus:

1. sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūki-nių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;

2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones;

3. paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūki-nių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB) iki paramos paraiškos pateikimo dienos;

4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pagalba teikiama, kai įsigyjamos šios biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reika-lingos priemonės:

 1. tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti;
 2. vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą;
 3. langai, skirti kiaulių laikymo patalpai;
 4. pašarų terminio apdorojimo įranga;
 5. dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms;
 6. dezinfekciniai purkštuvai;
 7. plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės;
 8. konteineriai, skirti laikyti gaišenoms;
 9. priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz., insekticidinės lempos tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės);
 10. asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.;
 11. asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga). Šios išlaidos kom-pensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio.

Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2018-08-29 dienos.

Atlyginama iki 90 procentų  biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalin-gų priemonių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip  1 500 Eur vienam pareiškėjui.

Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už įsigytas biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, ne PVM mokėtojas.

Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma, suteikta vienam pareiškėjui (t. y. vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje), per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali būti didesnė kaip 15 000 Eur, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 2 dalyje.

Išsamiau skaitykite čia.

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:
Notice: Undefined index: singleupdate in /home/w6060/domains/radviliskis.lt/public_html/cron_tab.php on line 11 Notice: Undefined index: single_update in /home/w6060/domains/radviliskis.lt/public_html/cron_tab.php on line 13 Notice: Undefined index: debug in /home/w6060/domains/radviliskis.lt/public_html/index.php on line 500