2019 m. liepos 21 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Skelbiamas konkursas į Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninė direktoriaus pareigasSpausdinimo versija

Vadovaudamiesi 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau Aprašas), informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai įmonių, įstaigų vadovų  ir kitoms Apraše nurodytoms pareigoms skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai centralizuotai turi teikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį) (www.vtd.lt).

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė (171448341)   

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): Įstaigos vadovas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):
VšĮ Radviliškio ligoninė direktorius (toliau – direktorius)

Darbo vieta (miestas): Gedimino g. 9, LT-82174 Radviliškis

Reikalavimai:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
1.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

3. Funkcijos:

3.1. organizuoja Ligoninės veiklą ir veikia jo vardu santykiuose su kitais asmenimis;
3.2. tvirtina Ligoninės administracijos darbo reglamentą;
3.3. nustato Ligoninės darbuotojų etatus, įstatymų nustatyta tvarka priima ir iš darbo atleidžia ligoninės sveikatos priežiūros specialistus ir kitus darbuotojus, su jais sudaro darbo sutartis bei jas nutraukia, nustato sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų atlyginimus, skatina sveikatos priežiūros specialistus ir kitus darbuotojus bei skiria jiems drausmines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;
3.4. teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybai (toliau – Savininkas) pateikia praėjusių finansinių metų centro veiklos ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį, atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą Savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Ligoninės veiklai, informacijos apie Ligoninės veiklos pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;
3.5. vykdo Ligoninės veiklos planus ir sudaro veiklos ataskaitas;
3.6. užtikrina, kad Ligoninė vykdydamas ūkinę veiklą, siektų jai nustatyto veiklos tikslo ir veiktų jai nustatytose veiklos srityse;
3.7. kontroliuoja, kad Ligoninėje būtų vykdomi įstatymai, kiti teisės aktai ir Savininko sprendimai;
3.8. leidžia įsakymus, tvirtina Ligoninės darbo tvarkos taisykles, Ligoninės vidaus kontrolės tvarkos aprašą, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus Ligoninės dokumentus;
3.9. atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros minimalius normatyvus, Savininko bei teritorinės ligonių kasos rekomendacijas, suderinęs su Savininku, didina ar mažina teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą, pagal aplinkybes keičia Ligoninės lovų skaičių;
3.10. kreipiasi į Savininką dėl neefektyviai dirbančių Ligoninės padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;
3.11. suderinęs su Ligoninės stebėtojų taryba, tvirtina Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą;
3.12. atidaro ir uždaro Ligoninės sąskaitas bankuose;
3.13. atsako už pagal panaudos sutartį Ligoninei perduoto bei Ligoninei nuosavybės teise priklausančio turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
3.14. suderinęs su Savininku, tvirtina Ligoninės vidinę struktūrą;
3.15. skiria ir atšaukia gydymo tarybos pirmininką ir gydymo tarybos narius;
3.16. skiria ir atšaukia slaugos tarybos pirmininką ir slaugos tarybos narius;
3.17. Ligoninės vardu pasirašo dokumentus ir išduoda kitiems asmenims įgaliojimus vykdyti tas funkcijas, kurios yra Ligoninės direktoriaus kompetencija;
3.18. tvarko Ligoninės turtą, atlieka su juo susijusias ūkines operacijas, pasirašo dokumentus;
3.19. užtikrina racionalų Ligoninės turto naudojimą ir jo apsaugą;
3.20. užtikrina tinkamą Ligoninei duotų užduočių vykdymą laiku;
3.21. sukuria ir prižiūri Ligoninės vidaus kontrolės, įskaitant ir finansų kontrolės, sistemą;
3.22. gavęs Savininko raštišką sutikimą, turi teisę pasirašyti sutartis dėl Ligoninės ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo kitų subjektų prievolių vykdymą;
3.23. turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams bei šiam pareigybės aprašymui;
3.24. atlieka kitas funkcijas, kurios tiesiogiai ar pagal savo esmę nėra priskirtinos Ligoninės visuotiniam dalininkų susirinkimui.

4. Darbo užmokestis:

mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis, apskaičiuojamas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį dauginant iš koeficiento 13,8; kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių metų įstaigos veiklos finansinių rezultatų.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti (teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą):

  1. prašymas leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti apie leidimą ar neleidimą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  4. užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
  5. savo kompetencijų, privalumų sąrašą bei kompetencijas patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, reikalaujamą darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  6. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį (veiklos programos apimtis neturi viršyti 5 puslapių);
  7. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias skelbime nurodytus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Bendrųjų reikalų skyrius (226 kab.),  Aušros a. 10, LT-82173 Radviliškis.  (8 422) 69148; zaneta.buniuviene@radviliskis.lt.

Skelbimas galioja iki: dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt (Skelbimai).

Atranka į direktoriaus pareigas vyks 2019 m. gegužės 16 d. 10.00 val. adresu: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Mažoji salė, Aušros a. 10, Radviliškis.   

Twitter MySpace LinkedIn Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)