2022 m. gegužės 28 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Savivaldybės parama verslui

Radviliškio rajono smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo programa, patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-473 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo ir 2016 m. rėmimo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo“, iš dalies finansuoja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros priemones.

Kaip tai veikia?

Programa skatina:

 • verslo vystymąsi, jo konkurencingumą, mokslo pažangos diegimą, socialinę atsakomybę;
 • darbo vietų steigimą, verslo struktūrų darbuotojų profesinį mokymą, specialistų kvalifikacijos kėlimą;
 • rajono savivaldybės teritorijoje plėtojamo verslo produktų sklaidą;
 • aktyvesnį verslo dalyvavimą rajono savivaldybės sporto, kultūros, socialinių ir teritorijų tvarkymo problemų sprendime šiais būdais:

„6. Finansinės paramos formos ir sąlygos:

6.1. naujo SVV subjekto įregistravimo išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur. Finansuojama, kai SVV subjektas įsisteigia ne anksčiau kaip prieš vienus kalendorinius metus;
6.2. SVV subjektams, parengusiems ir įgyvendinantiems vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektus tikslinėse teritorijose ir steigiantiems naujas darbo vietas bedarbiams – po 200 Eur už kiekvieną steigiamą darbo vietą (parama skiriama už pirmuosius projekto įgyvendinimo metus ir gavus projektui finansavimą);
6.3. naujų darbo vietų steigimo išlaidoms iš dalies kompensuoti – 200 Eur už kiekvieną įsteigtą darbo vietą, jeigu darbo vieta išlaikyta vienus metus ir joje dirbančio darbuotojo darbo užmokestis ne mažesnis už Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį (taikoma tik darbo vietoms, kuriose įdarbinti Radviliškio rajono savivaldybės gyventojai). Finansuojamos darbo vietos, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš vienus kalendorinius metus;
6.4. SVV subjektams, įdarbinusiems 30–55 proc. darbingumo lygio darbuotojus – 200 Eur už kiekvienus tokio darbuotojo darbo metus; jeigu jo metinis atlyginimas ne mažesnis už Vyriausybės nustatyto minimalaus mėnesio atlyginimo 12 dydžių (taikoma tik įdarbintiems Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams);
6.5. SVV subjektams, padidinusiems gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dydį per metus – iki 30 proc. metinio gyventojų pajamų mokesčio, mokamo į rajono savivaldybės biudžetą, padidėjimo, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur per metus (netaikoma, jei GPM padidėjo tik dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės padidintos minimalios mėnesio algos). Lyginami praėję kalendoriniai metai su užpraėjusiais kalendoriniais metais.
6.6. pagrindinių priemonių verslui (veiklai) plėsti, išskyrus transporto priemones, pastatų gamybai vystyti įsigijimo patirtoms išlaidoms (be pridėtinės vertės mokesčio PVM mokėtojams) iš dalies padengti – iki 10 proc. išlaidų, bet ne daugiau 1 500 Eur per metus;
6.7. naujo gamybinio pastato statybos ar seno rekonstrukcijos projektavimo išlaidoms kompensuoti – iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;
6.8. jaunimui iki 29 m. naujai įkūrusiam įmonę (pradėjusiam veiklą) pagrindinėms priemonėms įsigyti, išskyrus transporto priemones – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3 000 Eur;

Pastaba:
6.6., 6.7.ir 6.8. punktuose numatyta parama skiriama, kai įsigyjamos pagrindinės priemonės ar gamybiniai pastatai bei projektavimo išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip prieš vienerius kalendorinius metus.

6.9. paskolų, išperkamosios nuomos sutarčių, skirtų verslo (veiklos) plėtros programoms įgyvendinti, pirmųjų 12 mėnesių sumokėtoms palūkanoms dengti – 15 proc., bet ne daugiau 1 500 Eur;

Pastaba:
6.9 punkte numatyta parama neskiriama įsigijus transporto priemones.

6.10. Savivaldybės organizuojamiems verslininkų seminarams, konferencijoms, išvykoms, parodoms iš dalies finansuoti;
6.11. Savivaldybės organizuojamoms profesinėms verslo šventėms iš dalies finansuoti;
6.12. SVV subjektų su savo produkcija dalyvavimo parodose, mugėse išlaidoms (pagrįstoms dokumentais) iš dalies kompensuoti:

6.12.1. šalies ir užsienio – iki 1 000 Eur;
6.12.2. Šiaulių apskrities – registracijos ir ploto nuomos mokesčiams dengti, bet ne daugiau 500 Eur;

6.13. gaisrų, stichinių nelaimių padarytai žalai (pagrįstai dokumentais) iš dalies atlyginti – iki 3 000 Eur;
6.14. SVV subjektui, išsinuomavusiam žemės sklypus verslui (veiklai) vystyti Radviliškio gamybos ir sandėliavimo objektų statybos teritorijoje (plyname lauke) ir laiku vykdančiai verslo plane numatytas priemones bei numatytus pasiekimus, grąžinti pradinę aukciono dalyvio 1 metų žemės nuomos mokesčio dydžio įmoką ir iki 5 metų iš eilės šiuo dydžiu sumažinti žemės nuomos mokestį.

7. Kitų šiame skyriuje nenumatytų formų išlaidos gali būti finansuojamos tik gavus rajono Savivaldybės tarybos pritarimą.

8. Nustatyti, kad per vienus metus įmonei skiriamos paramos dydis pagal visas finansinės paramos formas ir sąlygas negali viršyti 4 000 Eur, išskyrus 6.14 punkte numatytas išmokas.“

Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?

Parama teikiama SVV subjektams, kurie:

 • yra registruoti ir (ar) verslą vysto Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje;
 • nėra įsiskolinę Valstybės ir socialinio draudimo biudžetams, taip pat nėra bankrutuojantys ar likviduojami;
 • per paskutinius metus nepadarė ekonominio pobūdžio nusikaltimų ar pažeidimų, fiksuotų valstybės institucijose;

Kaip pasinaudoti priemone?

SVV subjektų prašymai ir kiti finansinei paramai gauti reikalingi dokumentai teikiami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriui (214 kab., tel. (8 422) 69042; el. p. agne.grabauskiene@radviliskis.lt; Aušros a. 10, Radviliškis), kuris parengtą ir patikrintą medžiagą teikia rajono Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijai.

Pareiškėjas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus atsakingam specialistui pateikia:

 • užpildytą nustatytos formos prašymą skirti finansinę paramą iš SVV rėmimui skirtų lėšų (forma pridedama);
 • įmonės įstatų kopiją, patvirtintą pareiškėjo;
 • juridinę galią turinčių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas arba kompensuojamas sąnaudas, kopijas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo;
 • Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos (su prašymu dėl išlaidų kompensavimo pagal Aprašo 6.1. ir 6.13. punktus ši pažyma neteikiama);
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą apie tai, kad subjektas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, išduotą ne anksčiau kaip prieš mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos (su prašymu dėl išlaidų kompensavimo pagal Aprašo 6.1. ir 6.13. punktus ši pažyma neteikiama);
 • esant būtinybei, pareiškėjas pateikia papildomai prašomus dokumentus.

Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašas (PDF formatas)

Paraiška Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijai (PDF formatas) (DOC formatas)


Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų panaudojimas (iš 2019-09-24 SVV rėmimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 6);

Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų panaudojimas (iš 2019-09-24 SVV rėmimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 5);

Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų panaudojimas (iš 2019-09-24 SVV rėmimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 4);

Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų panaudojimas (iš 2019-07-19 SVV rėmimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 3);

Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų panaudojimas (iš 2019-04-24 SVV rėmimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 2);

Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų panaudojimas(iš 2019-02-28 SVV rėmimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 1).Už pateiktą informaciją atsakingas Investicijų ir turto valdymo skyrius.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-04 11:41:03
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)