Pasirinkite kalbą

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Sekretoriaus pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1. Pareigybės grupė - I;
1.2. Pareigybės pavadinimas - Sekretorius (412001);
1.3. Pareigybės lygis - B;
1.4. Pareigybės paskirtis - tvarkyti seniūnijos raštvedybą, kaupti ir sisteminti dokumentus. Registruoti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją ir ją archyvuoti. Suteikti informaciją  telefonu, priimti piliečius seniūnijoje ir suteikti informaciją juos dominančiais klausimais. Pateikti gaunamą informaciją seniūnui ir bendradarbiams;
1.5. Sekretorius yra tiesiogiai pavaldus Radviliškio miesto seniūnui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Sekretorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. būti susipažinusiam ir  savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais;
2.3. gebėti bendrauti, turėti darbo su žmonėmis patirtį, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti pareigingas, darbštus, kūrybingas;
2.4. žinoti raštvedybos taisykles ir kalbos kultūros normas, tarnybinio etiketo reikalavimus, dalykinio pokalbio taisykles;
2.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, elektroninių dokumentų tvarkymo elektroninėmis sistemomis DVS, LOBSTER ir kt. 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Sekretorius, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

3.1. tinkamai ir laiku vykdo miesto Seniūno įsakymus, pavedimus ir užduotis;
3.2. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, miesto Seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
3.3. renka ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
3.4. kiekvieną dieną supažindina seniūnijos darbuotojus su tiesioginiais vadovų pavedimais per dokumentų valdymo sistemą DVS, tiesiogiai  ar elektroniniu paštu;
3.5. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
3.6. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
3.7. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
3.8. aptarnauja gyventojus bendraujant tiesiogiai ar telefonu, pagal savo kompetenciją suteikiant jiems reikalingą informaciją;
3.9. tvarko gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją;
3.10. registruoja gaunamuosius ir siunčiamuosius raštus, gyventojų  prašymus ir skundus;
3.11. dirba kompiuteriu;
3.12. spausdina dokumentus ir raštus: seniūno įsakymus, aktus, sutartis, šeimos sudėties pažymas, charakteristikas ir kt. raštus;
3.13. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, rengia valytojų darbo grafiką;
3.14. sudaro seniūnijos darbuotojų atostogų suteikimo eiliškumą, kontroliuoja ir veda jų apskaitą;
3.15. tvarko miesto skelbimų lentą: priima iš gyventojų skelbimus, juos registruoja, spausdina skelbimus ir patalpina skelbimų lentoje;
3.16. ruošia leidimus prekybai viešose vietose, veda leidimų išdavimo registraciją;
3.17. tvarko archyvą: formuoja dokumentus į bylas, ruošia dokumentacijos planą  bei nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, pasibaigus saugojimo terminui – surašo nurašymo aktus;
3.18. bendradarbiauja su Šiaulių regioniniu valstybės archyvu dėl bylų dokumentacijos plano, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų, jų suderinimo ir pan.;
3.19. dalyvauja seniūno įsakymu paskirtose komisijose;
3.20. gilina ir tobulina žinias seminaruose, kelia kvalifikaciją mokymo kursuose, būna iniciatyvus.                     

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

4. Sekretorius, vykdantis šias pareigas, atsako už:

4.1. seniūno įsakymais pavestų užduočių, pavedimų  bei pareigybės aprašyme pavestų funkcijų tinkamą vykdymą;
4.2. tarnybinės etikos, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių, Radviliškio miesto seniūnijos nuostatų laikymąsį;
4.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos norminių dokumentų reikalavimų vykdymą;
4.4. kultūringą gyventojų aptarnavimą ir atsakymą į telefonų skambučius;
4.5. teisingą pažymų pildymą ir išdavimą;
4.6. teisingą raštų, įsakymų spausdinimą (vadovaujantis raštvedybos taisyklėmis);
4.7. miesto skelbimų lentos tvarkymą: skelbimų rašymą, jų pakeitimą ir estetinį išdėstymą;
4.8. seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio teisingą pildymą;
4.9. seniūnijos archyvo tvarkymą;
4.10. už kompetencijai priskirtų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Sekretorius:

5.1. priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Radviliškio miesto seniūnijos veiklos nuostatais;
5.2. Ginčai tarp darbuotojo ir darbdavio sprendžiami susitarimu arba LR įstatymų nustatyta ginčų sprendimų tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23, 20:03:12