Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti biomedicinos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtrą, žemės ūkio veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktų projektus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, kontroliuoti darbus, organizuoti skyriaus veiklą;
6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias specialiosios veiklos srities – valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos funkcijas:

7.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Žemės ūkio ministro įsakymų, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų, bendradarbiavimo sutarčių ir kitų teisės aktų, susijusių su kaimo plėtra, žemės ūkiu ir melioracija, įgyvendinimą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje;
7.2. organizuoja Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių administravimą;
7.3. organizuoja Nacionalinės kaimo rėmimo programos priemonių administravimą;
7.4. organizuoja ūkininkų ūkių registro  priemonių administravimą;
7.5. organizuoja žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro priemonių administravimą;
7.6. organizuoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo priemonių administravimą;
7.7. organizuoja tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir gyvulius mokėjimo priemonių administravimą;
7.8. organizuoja pieno gamybos kvotų sistemos priemonių administravimą;
7.9. organizuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro ir valstybinės techninės priežiūros priemonių administravimą;
7.10. organizuoja valstybei nuosavybes teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą (patikėjimo teise) ir naudojimą:
7.10.1. organizuoja melioracijos darbų programų projektų rengimą valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti, pagal kompetenciją, atlieka darbų užsakovo funkcijas, atliekamų darbų techninės-sąmatinės dokumentacijos rengimą;
7.10.2. organizuoja  melioracijos statinių remonto, rekonstrukcijos ir tolimesnės priežiūros darbų, techninių projektų užduočių, projektavimo sąlygų sąvadų rengimą, pagal kompetenciją juos tvirtina;
7.10.3. organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, pastatytų statinių pripažinimą juos tinkamais naudotis, techninių sąlygų infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėse projektuoti išdavimą, projektų priešprojektinių pasiūlymų ir kitos techninės dokumentacijos derinimą;
7.10.4. organizuoja melioracijos statinių statybai leidimų išdavimą;
7.10.5. organizuoja dokumentų ruošimą dėl žemės ūkio paskirties  hidrotechnikos kompleksų panaudojimo mažosioms hidroelektrinėms įrengti;
7.10.6. organizuoja melioracijos statinių būklės vertinimą, ruošia sprendimų projektus dėl melioracijos statinių nurašymo ar pripažinimo netinkamais naudoti;
7.10.7. organizuoja potencialiai pavojingų  hidrotechnikos statinių eksploatavimą, hidrometrinius matavimus;
7.10.8. organizuoja melioracijos geoinformacinės sistemos palaikymą, melioracijos statinių apskaitą, kadastro duomenų ruošimą ir informacijos pateikimą Valstybiniam žemės fondui apie panaudotas lėšas melioracijai, organizuoja analoginės planinės medžiagos archyvavimą skaitmeninėje bazėje;
7.10.9. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, melioracijos ir hidrotechnikos  įrenginių apsaugos taisyklių, sprendžia ginčus tarp asmenų melioracijos įrenginių priežiūros klausimais;
7.10.10. teikia rekomendacijas melioracijos įmonių ir specialistų atestacijos institucijoms;
7.10.11. dalyvauja parenkant netinkamų žemių plotus miškams įveisti, teikia išvadas dėl miškų įveisimo sausintose žemėse;
7.10.12. konsultuoja melioruotų žemių savininkus, naudotojus apie skiriamą valstybės paramą  ir  pasinaudojimo ja galimybėmis;
7.11. organizuoja  stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros, medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo programų priemonių administravimą;
7.12 . atlieka teisės pažeidimų protokolų surašymą administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123, 172-19, 172-21, 172-26, 110-1 ATPK straipsnius);
7.13. organizuoja žemdirbių švietėjiškos veiklos priemones (artojų varžybas, melžėjų varžytuves, žemdirbių šventes, seminarus, konferencijas ir kitus renginius). Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose;
7.14.   koordinuoja žemdirbių švietimo ir konsultavimo klausimus;
7.15. organizuoja bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
7.16. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų atstovavimą rajonui parodose, mugėse ir kituose renginiuose;
7.17. dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų priemonių  įgyvendinimu;
7.18. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, ūkininkus bei kitus fizinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.19. metodiškai vadovauja seniūnijų darbuotojams, vykdantiems žemės ūkio ir kaimo plėtros funkcijas;
7.20. organizuoja lėšų planavimą funkcijoms atlikti;
7.21. organizuoja darbų, paslaugų ar prekių viešuosius pirkimus Skyriuje pagal kompetenciją;
7.22. organizuoja sutarčių projektų rengimą su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
7.23. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, sprendžia juose keliamas problemas;
7.24. teikia informaciją apie skyriaus veiklą;
7.25. organizuoja  Skyriaus  archyvinės dokumentacijos tvarkymą;
7.26. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą skyriaus  kompetencijai priklausančiais klausimais;
7.27. dalyvauja komisijų, darbo grupių  darbe;
7.28. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir priemonėse;
7.29. vertina skyriaus valstybės  tarnautojų veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.30. laikosi valstybės tarnautojų veiklos etikos reikalavimų, konfidencialumo principo.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 15:28:59