Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti profesinio darbo patirtį ne mažiau kaip 2 metus;
3.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą, finansavimo tvarką, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
3.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Analizuoja švietimo įstaigų ugdymo planų atitikimą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendriesiems ugdymo planams ir pedagoginių darbuotojų darbo krūvius.
5. Analizuoja švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinius sąrašus.
6. Analizuoja švietimo įstaigų pedagoginius ir nepedagoginius etatus (pareigybes) ir jų tikslingumą.
7. Vykdo švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų poreikio ir naudojimo analizę.
8. Parengia švietimo įstaigų klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių bei mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkį klasėse (grupėse), vaikų ir mokinių skaičiaus sąrašą;
9. Teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ateinantiems biudžetiniams metams, mokinių skaičių fiksuotą pagal ugdymo įstaigų einamųjų metų rugsėjo 1 d. Mokinių registro duomenis.
10 Teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Radviliškio rajono savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus.
11. Konsultuoja švietimo įstaigų vadovus klasių komplektavimo, etatų įvedimo, darbo užmokesčio ir kitais finansiniais klausimais.
12. Rengia informaciją Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui ir kt.  
13. Koordinuoja rajono savivaldybės Pedagogų registro (toliau – PR) tvarkymą, teikia pagalbą švietimo įstaigų pedagogų registro administratoriams.
14. Koordinuoja rajono savivaldybės Mokinių registro (toliau – MR) tvarkymą, teikia pagalbą švietimo įstaigų mokinių registro administratoriams.
15. Koordinuoja rajono savivaldybės ŠMIR (toliau – Švietimo ir mokslo institucijų registras) tvarkymą.
16. Koordinuoja rajono savivaldybės Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau –ŠVIS) ataskaitas (1 mokykla, 2 mokykla, 3 mokykla, 3ES mokyklas, 3D mokykla, 3I mokykla, ŠV-03, 4 mokykla, NVŠ lėšos), teikia pagalbą švietimo įstaigų ŠVIS ataskaitų tvarkytojams,  formuoja rajono savivaldybės statistines ataskaitas ir teikia Švietimo informacinių technologijų centrui.
17. Koordinuoja rajono savivaldybės Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPPR ) tvarkymą.
18. Pildo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
19. Vadovaudamasis mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, skirsto mokinio krepšelio lėšas švietimo įstaigoms.
20. Skaičiuoja mokinio krepšelio lėšas, skirtas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti.
21. Skirsto mokinio krepšelio lėšas už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą.
22. Dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo, kultūros ir sporto programoms įgyvendinti.
23. Ruošia mero potvarkius Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo klausimais.
24. Vykdo supaprastintų viešųjų darbų organizavimą perkant prekes, paslaugas ar darbus reikalingus Skyriaus funkcijoms atlikti.
25. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 14:58:43