Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo buhalterio pavaduotoją priima ir atleidžia iš darbo, skiria tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos  darbo kodekso ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Darbuotojas pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui, atskaitingas skyriaus vedėjui.
3. Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos vedimo tvarką ir atsakomybę, skyriaus nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.
4. Vyriausiasis buhalterio pavaduotojas privalo būti susipažinęs su:

4.1. Valstybės finansine ir socialine politika;
4.2. Įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimais buhalterinės apskaitos srityje;
4.3. Buhalterinės ir finansų apskaitos formomis bei blankais, jų užpildymo tvarka ir metodais įmonėje;
4.4. Priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos reikalavimais bei jų laikytis.

5. Darbuotojas privalo turėti aukštąjį ekonominį-buhalterinį išsilavinimą.

II. SKYRIUS
PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas tvarko išmokų vaikams, socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, šaltą ir karštą vandenį, vienkartinių pašalpų  buhalterinę apskaitą ir atskaitomybės dokumentaciją.
7. Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas kartu su vyriausiuoju buhalteriu tvarko biudžetą, pasirašo finansinius dokumentus.
8. Teikia konsultacijas seniūnijų, socialinės paramos įstaigų atstovams buhalterinės apskaitos klausimais.
9. Vykdo skyriaus vedėjo ir vyriausiojo buhalterio nurodymus.
10. Veda griežtos atskaitomybės dokumentų apskaitą.
11. Vykdo piniginių lėšų panaudojimo kontrolę iš savivaldybės biudžeto, specialių tikslinių dotacijų  ir valstybės biudžetų, išmokų vaikams administravimo funkciją, susijusią su buhalterine apskaita.
12. Tvarko medžiagų, kitų materialinių vertybių ir piniginių lėšų panaudojimo ir nurašymo apskaitą.
13. Surenka pirminius dokumentus balansui sudaryti.
14. Sudaro memorialinius orderius pagal atskiras sąskaitas iš kasos ir bankinių dokumentų.
15. Vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto (atsargų) apskaitą pagal finansavimo šaltinius (šalpos išmokų lėšos, išmokų vaikams lėšos, biudžeto ir specialių tikslinių dotacijų lėšos).
16. Skyriaus vedėjo nurodymu vykdo materialinių vertybių patikrinimus.
17. Priima dokumentus, skiria kompensacijas ir vienkartines pašalpas nukentėjusiems nuo 1940-1990 m. sovietinės okupacijos kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams bei nukentėjusiems nuo sovietinės armijos ir nustatytais terminais teikia paraiškas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl lėšų gavimo.
18. Priima dokumentus iš gyventojų ir teikia paraiškas Finansų ministerijai dėl lėšų gavimo nukentėjusiems nuo Černobylio atominės elektrinės avarijos bei užsienyje žuvusių palaikų pervežimui.
19. Priima dokumentus iš gyventojų, nukentėjusių nuo sovietinės armijos ir teikia juos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
20. Sudaro ir pateikia siūlomų nurašyti ilgalaikio turto ir atsargų sąrašą.
21.Sudaro atsargų ir ilgalaikio turto inventorizacijos aprašo – sutikrinimo žiniaraščius.
22. Vykdo finansavimo, gautinų ir mokėtinų sumų bei sąnaudų apskaitą,  registruoja finansavimo ir sukauptas pajamas.
23. Pateikia informaciją finansinėms ataskaitoms parengti.
24. Rengia finansines ataskaitas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-15, 09:56:09