Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Specialistas yra - specialistas;
2. Pareigybės lygis - B;
3. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnijos specialisto pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto;
4. Specialisto darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai;
5. Specialistą skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų, sudaro rašytinę darbo sutartį Šeduvos miesto seniūnijos seniūnas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
6. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus Šeduvos miesto seniūnijos seniūnui, atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui;

II. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. Turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar speciaųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
7.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą viešąjį administravimą, darbo santykius bei kitais teisės aktais, reikalingais tinkamai atlikti pareigybės aprašyme pavestas funkcijas;
7.3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, sąžiningam, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su žmonėmis;
7.4. Išmanyti raštvedybos bei dokumentų archyvavimo taisykles;
7.5. Dirbti su Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

8.1. Pagal kompetenciją, teikia informaciją ir konsultuoja Seniūnijos gyventojus Seniūnijos kompetencijai priskirtais kausimais; rengia dokumentus, skirtus tvirtinti/pasirašyti įstaigos vadovui, išduoda pažymas patvirtinančias apie seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą bei kitokią faktinę padėtį patvirtinančias pažymas;
8.2. Dalyvauja registruojant Seniūnijoje esančių žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą;
8.3. dalyvauja vertinant šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius bei dalyvauja įgyvendinant vaiko teisių apsaugą ir darbą su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis;
8.4. Apibendrina Seniūnijos seniūnaičių bei bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia Seniūnijos seniūnui;
8.5. Padeda organizuoti LR Prezidento, Seimo rinkimų, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero, seniūnaičių rinkimus, referendumus;
8.6. Dalyvauja organizuojant sporto ir kultūros renginius savivaldybėje bei Seniūnijoje;
8.7. Vyr. specialistės atostogų, komandiruočių, ligos metu vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymą;
8.8. Padeda organizuoti viešuosius darbus Seniūnijoje, telkia gyventojus visuomenei naudingiems darbams;
8.9. Pildo Šeduvos miesto seniūnijos darbininkų, dirbančių viešuosius darbus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
8.10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas;
8.11. Tvarko Seniūnijos dokumentų archyvą;
8.12. Organizuoja Seniūnijos želdinių priežiūrą bei jų tvarkymo ir atnaujinimo darbus;
8.13. Renka ir susistemina informaciją apie apželdinimo ir aplinkos projektavimo naujoves ir jas pritaiko praktikoje;
8.14. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus, susijusius su įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimu.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-09, 15:49:57