Pasirinkite kalbą

Germantė Jucevičiūtė-Kluczynska

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą, kultūros paveldą, turizmo plėtrą, muziejų veiklą, kraštotyrą, etninę kultūrą, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.4. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterio programomis;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir įgyvendina Savivaldybės turizmo plėtros programą, dalyvauja rengiant Savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros schemas ir projektus;
7.2. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina duomenis apie plėtojamą turizmo verslą Radviliškio rajone;
7.3. vykdo Savivaldybės teritorijų turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
7.4. tvarko, kaupia ir atnaujina Savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir turizmo paslaugų teikėjų duomenis bei teikia šią informaciją Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
7.5. dalyvauja bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybėmis paveldosaugos, turizmo ir muziejininkystės srityse;
7.6. dalyvauja rengiant valstybines ir regionines turizmo plėtros programas;
7.7. rengia sutartis dėl rekreacinių išteklių naudojimo (nuomos) turizmui ir poilsiui, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
7.8. rengia vietinių rinkliavų už savivaldybei priklausančių rekreacinių išteklių naudojimą dydį ir mokėjimo tvarkos aprašą;
7.9. planuoja ir teikia pasiūlymus dėl priemonių, reikalingų rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsiui ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, teikia pasiūlymus dėl rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentų;
7.10. organizuoja kultūros vertybių apskaitą, tvarkymą ir apsaugą;
7.11. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje;
7.12. teikia siūlymus rengiant turizmo plėtros strategijų projektus, muziejų ir kraštotyros ilgalaikių ir metų veiklos programų projektus;
7.13. bendradarbiauja su Savivaldybės turizmo informacijos centru;
7.14. organizuoja savivaldybės muziejų steigimą, reorganizavimą ir jų veiklos priežiūrą, kontroliuoja muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą, padeda organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;
7.15. organizuoja ir koordinuoja kraštotyrinę veiklą;
7.16. rūpinasi etninės kultūros ir vietos tradicijų puoselėjimu;
7.17. Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.18. tvarko Skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamą archyvą;
7.19. ruošia informacinius pranešimus, apibendrinimus apie kultūros paveldo, muziejų, turizmo apsaugos įgyvendinimą, problemas;
7.20. vykdo viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais, teikia duomenis viešųjų pirkimų planui, vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, rengia ir įgyvendina sutartis pagal savo kompetenciją;
7.21. kompetencijos ribose teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėja jų skundus ir prašymus;
7.22. suderinus su Skyriaus vedėju dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;
7.23. vykdo kitus teisėtus raštiškus bei žodinius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo  ir Administracijos direktoriaus pavedimus įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimui.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 12:57:20