2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Kviečiame Radviliškio miesto bendruomenines, kitas nevyriausybines organizacijas papildomai teikti paraiškasSpausdinimo versija

Radviliškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti papildomas paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2020 m. liepos 30 d. iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 14.00 val.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Paraiškas gali teikti Radviliškio miesto teritorijoje esančios bendruomeninės organizacijos (kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas), kitos nevyriausybinės organizacijos (kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas), religinės bendruomenės ir bendrijos (kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas) (toliau kartu – organizacija).

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti, vertimų biuro antspaudu (jei privalo turėti) ir parašu) kopijas:

  1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
  2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nėra pateikta Juridinių asmenų registrui;
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės aprašo 5 priedo formą);
  4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
  6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentus, nurodytus aprašo 16.1 ir 16.2 (jeigu dokumentai nepateikti Juridinių asmenų registrui), 16.3 papunkčiuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus Aprašo 16.4, 16.5 papunkčiuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. Savivaldybės, pareiškėjų prašydamos pateikti dokumentus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta, kokių dokumentų ir informacijos, reikalingų sprendimams priimti, galima reikalauti.

Paraiškas su pridėtu lydraščiu (lydraštis turi būti adresuotas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (jaunimo reikalų koordinatoriui) Rimvydui Aleknavičiui) prašome siųsti paštu adresu Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, Aušros a. 10, Radviliškis, arba elektroniniu paštu siunčiant skenuotas paraiškas (vienas failas) adresu informacija@radviliskis.lt.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo, per įgaliotą asmenį, paštu, per kurjerį ar elektroniniu būdu. Kitais būdais (pvz., faksu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 14.00 val. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti administracijai klausimų dėl dalyvavimo priemonės įgyvendinime tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų. Pareiškėjai gali kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistą (jaunimo reikalų koordinatorių) Rimvydą Aleknavičių tel. 862033786 arba (8 422) 69 018, el. p. rimvydas.aleknavicius@radviliskis.lt.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A-510 (8.2) patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Radviliškio rajono savivaldybėje aprašu.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)