Pasirinkite kalbą
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023-12-29 įsakymu Nr. PA-195-(10.1)

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyresniojo buhalterio (toliau – vyresn. buhalterio) pareigybė yra priskiriama specialistų, pareigybių grupei: pareigybės lygis – A2 (241103);
2. Vyresniojo buhalterio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti su darbo santykiais susiję teisės aktai.
3. Vyresnįjį buhalterį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 
4. Vyresnysis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.  Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį buhalterinį arba finansinį išsilavinimą, ne mažesnį nei 3 metų buhalterinio darbo stažą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje; 

6.  Išmanyti ūkinę ir finansinę veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, buhalterinės apskaitos taisykles ir instrukcijas, piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisykles.
7.  Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, myLOBster.
8. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti bendrauti su žmonėmis.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, FUNKCIJOS

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

9.1 vadovaudamasis viešojo sektoriaus apskaitos, finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), tinkamai tvarko Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių - seniūnijų gautinų sumų, finansavimo sumų, mokėtinų sumų, sukauptų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, atidėjinių, finansavimo pajamų, sąnaudų pagal finansavimo šaltinius apskaitas;
9.2 sudaro Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių – seniūnijų biudžeto išlaidų sąmatų projektus pagal programas, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją;
9.3 ruošia Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių – seniūnijų gaunamų lėšų už turto nuomą biudžeto projektą;
9.4 analizuoja ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių – seniūnijų seniūnams apie biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą pagal programas, valstybės funkcijas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
9.5 tvarko Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių – seniūnijų atsargų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaitą pagal programas, valstybės funkcijas ir finansavimo šaltinius;
9.6 apskaičiuoja ir išrašo sąskaitas už suteiktas paslaugas ir patalpų nuomą pagal sudarytas sutartis;
9.7. sudaro reikalingus sąskaitų registrus, pasirašo už dokumentų sudarymą ir patikimumą, sutikrina likučius su Didžiąja knyga;
9.8 teikia duomenis į VMI prie FM informacinę sistemą i.MAS; 
9.9 kontroliuoja pirminių apskaitos dokumentų išrašymo teisingumą;
9.10 užtikrina, kad visos ūkinės  -finansinės operacijos būtų pagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais;
9.11  tiksliai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių  buhalterinės apskaitos tvarkymą;
9.12  tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui; 
9.13 dalyvauja  materialinių vertybių inventorizacijoje;
9.14 atlieka kito Skyriaus vyresniojo buhalterio funkcijas jo atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu;
9.15 vykdo kitus vienkartinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo pavedimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-02, 11:33:34