Pasirinkite kalbą

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

7.1. atlieka personalo tvarkymo funkcijas seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, formuoja ir saugo darbuotojų asmens bylas, registruoja personalo valdymo ir tvarkymo dokumentus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pareigybių aprašymus, rengia kitus seniūno įsakymų projektus personalo komandiruočių klausimais, supažindina darbuotojus su seniūno priimtais įsakymais, atlieka kitas reikalingas teisės aktuose numatytas personalo tvarkymo funkcijas, siekiant užtikrinti teisės aktų atitiktį darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus;
7.2. renka statistinius duomenis ir nustatyta tvarka teikia juos teritorinėms statistikos įstaigoms, tam, kad būtų įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys statistinės informacijos teikimą;
7.3. rengia, teikia pasirašyti seniūnui ir išduoda seniūnijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokią faktinę padėti patvirtinančias pažymas, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.4. tvarko seniūnijos raštvedybą. Gautus seniūnijoje raštus registruoja, teikia seniūnui, su seniūno vizomis teikia kitiems seniūnijos specialistams. Tvarko gautų gyventojų prašymų, skundų seniūnijos veiklos klausimais registraciją ir apskaitą, teikia juos seniūnui, su seniūno vizomis teikia kitiems seniūnijos specialistams, kontroliuoja atsakymų į juos terminus, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų vykdymą. Esant reikalui, perduoda gautus raštus savivaldybės administracijai ir persiunčia kitoms institucijoms pagal kompetenciją;
7.5. tvarko seniūnijos archyvą. Sudaro dokumentacijos planus, parengia bylas valstybiniam saugojimui, suderina su Šiaulių apskrities archyvu, tam, kad būtų įgyvendinti teisės aktai reglamentuojantys dokumentų saugojimą;
7.6. registruoja žemės, vandens telkinių, miško savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą;
7.7. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
7.8. nustatyta tvarka nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, siekiant priimti sprendimus ar suteikti asmenims informaciją;
7.9. rengia seniūno įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais, teikia juos pasirašyti seniūnui, registruoja visus seniūno pasirašytus įsakymus;
7.10. seniūno atostogų, komandiruočių, ligos metu ar nesant seniūno be atskiro administracijos direktoriaus įsakymo eina seniūno pareigas ir atlieka seniūno pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų vykdymą;
7.11. konsultuoja, teikia pagalbą seniūnijos bendruomenės centrams, tam, kad būtų užtikrintas atstovavimas bendruomenės teisėtiems interesams;
7.10. tvarko asmens duomenis pagal asmens duomenų teikimo 2003 m. kovo 17 d. sutartį Nr. 29 grt-s-063/J-2/91 tik šioje sutartyje nustatytais tikslais, tam, kad būtų laikomasi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų;
7.11. organizuoja seniūnaičių rinkimus ir bendradarbiauja bei konsultuoja seniūnaičius įvairiais jiems aktualiais klausimais;
7.12. tvarkos seniūnijos ūkines knygas;
7.13. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją;   
7.14. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia avanso apyskaitą apie išmokėtas pašalpas;
7.15. registruoja mirtis ir pagal nustatytą tvarką atsiskaito Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui;
7.16. atsako už civilinę saugą, rengia bei periodiškai tikslina seniūnijos parengties ekstremalioms situacijoms planą, tvarko civilinės saugos dokumentaciją;
7.17. tvarko ir registruoja asmenų, dirbančių viešuosius darbus, darbo sutartis;
7.18. tvarko darbų saugos dokumentus;
7.19. griežtai laikydamasis finansinės drausmės vykdo seniūnijos kasininko pareigas (išmoka pašalpas ir kitas išmokas), atlikdamas visas reikalingas kasos operacijas, tvarko  kasos dokumentus;
7.20. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną Radviliškio rajono policijos komisariato Migracijos poskyriui pateikia mirusių piliečių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir jų aprašą;
7.21. derina ir teikia seniūnui tvirtinti seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų grafikus;
7.22. atlieka viešųjų darbų organizavimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti viešųjų darbų sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir racionalų tam skirtų lėšų panaudojimą;
7.23. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūnijos seniūno pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-15, 20:54:20