Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Aukštelkų seniūnijos vyresniojo buhalterio pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Aukštelkų seniūnijos biudžeto.

1.1. Pareigybės grupė – I;
1.2. Pareigybės pavadinimas – vyresnysis buhalteris (213220);
1.3. Pareigybės lygis – B;
1.4. Vyresnysis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas seniūnijos seniūnui, metodinius nurodymus jam teikia savivaldybės finansų skyrius;
1.5. Pareigybė reikalinga seniūnijos ūkinės ir finansinės buhalterinės apskaitos tvarkymui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi:

3.1. Turėti buhalterinį ar finansų srities, ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;
3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžeto sandarą,  buhalterinę apskaitą, finansines operacijas;
3.3. Mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa myLOBster, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
3.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
3.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas;3.6. gerai mokėti valstybinę kalbą, gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, būti pareigingam, atsakingam, darbščiam.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Tvarko seniūnijos buhalterinę apskaitą ir ruošia nustatytas finansines ataskaitas;
4.2. Rengia seniūnijos biudžeto ir nebiudžetinių lėšų  pajamų ir išlaidų programų sąmatų projektus bei sąmatas ir paskaičiavimus prie jų;
4.3. Pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas sudaro seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo mėnesines, ketvirtines ir kitas, pagal savivaldybės finansų skyriaus pateiktus reikalavimus, apyskaitas;
4.4. Organizuoja asignavimų panaudojimo (išlaidų) pagal paslaugų  bei prekių pirkimo sutartis suvestinių rengimą, fiksuojant skirtas, panaudotas ir likusias lėšas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos;
4.5. Užtikrina, kad ataskaitų duomenys būtų teisingi ir laiku pateikiami, kad asignavimai būtų naudojami tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;
4.6. Ruošia elektroninėje erdvėje  pranešimus VSDFV apie apdraustųjų valstybinio  socialinio draudimo pabaigą, pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį, nedraudiminius laikotarpius, pranešimus dėl ligos pašalpos skyrimo;
4.7. Kontroliuoja įsiskolinimus, vykdo jų apskaitą, sudaro apskaitos registrus, seka, kad laiku būtų pervesti gyventojų  pajamų ir valstybinio socialinio draudimo mokesčiai;
4.8. Veda seniūnijos didžiąją knygą bei pildo kitus apskaitos registrus;
4.9. Apskaičiuoja seniūnijos darbuotojų darbo užmokestį bei kitas išmokas, su darbuotojui išmokamu darbo užmokesčiu susijusius mokėjimus į biudžetą, socialinio draudimo bei kitus fondus sudaro algalapius, pildo asmens sąskaitų korteles, pagal pareikalavimą ruošia pažymas apie darbo užmokestį.
4.10. Elektroninėje erdvėje formuoja  mokestinius pavedimus darbuotojams ir įstaigoms pagal poreikį;
4.11. Vykdo ilgalaikio turto apskaitą, pildo  korteles, apskaičiuoja nusidėvėjimą, kontroliuoja medžiagų ir trumpalaikio turto nurašymą, kelionės lapų apskaitą, įtraukiant į apskaitos registrus;
4.12. Vykdo seniūnijos viešųjų darbų programos finansinę apskaitą. Skaičiuoja seniūnijoje dirbančių viešuosius darbus darbo užmokestį, apskaičiuoja gyventojų pajamų mokesčius, mokesčius VSDFV, išskaito sumas pagal vykdomuosius raštus, skaičiuoja kompensacijas už nepanaudotas atostogas, kitas įstatymais numatytas išskaitas, rengia ir pateikia lėšų panaudojimo ataskaitas savivaldybės administracijai, teritorinei darbo biržai;
4.13. Ruošia ir pateikia sąskaitas – faktūras už komunalinius patarnavimus patalpas seniūnijoje nuomojančioms įstaigoms;
4.14. Rengia statistines ataskaitas;
4.15. Iki einamojo mėnesio 25 dienos iš atsakingų darbuotojų priima sunaudoto vandens ir elektros  energijos skaitiklių duomenis, užpildo tam skirtas ataskaitas ir perduoda juos įmonėms, kurios teikia šias paslaugas;
4.16. Dalyvauja  materialinių vertybių inventorizacijoje;
4.17. Dirba buhalterinės apskaitos programa myLOBster;
4.18. Tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
4.19. Laikosi seniūnijos veiklos nuostatų bei vidaus tvarkos taisyklių;
4.20. Vykdo seniūno pavedimus bei įsakymus, teikia pasiūlymus savo kompetencijos ribose, inicijuoti įvairių klausimų sprendimą.

IV.  SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

5. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už savalaikį savo funkcijų vykdymą. Darbo drausmės atsakomybę nustato LR darbo kodeksas ir kiti įstatymai bei teisės aktai. Už padarytą žalą dėl savo kaltės atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-06, 16:09:54