Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
11. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
12. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
13. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
14. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius planus kultūros, paveldosaugos ir turizmo srityse.
15. Analizuoja ir vertina savivaldybės kultūros įstaigų tinklą, teikia pasiūlymus dėl jo optimizavimo krypčių, savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo įstatymų nustatyta tvarka.
16. Teikia siūlymus Radviliškio rajono savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir turizmo skyriaus vedėjui dėl kultūros, paveldosaugos ir turizmo politikos formavimo bei visuomenės informavimo apie Savivaldybės veiklą.
17. Rengia savivaldybės kultūros centrų steigimo ir plėtotės strategiją.
18. Koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklą per jų vadovus, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų vadovų ir darbuotojų pasitarimus, konferencijas ir kitus renginius kultūros klausimais.
19. Bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo.
20. Rūpinasi Radviliškio rajono kultūros ir meno sklaida regione, šalyje, užsienyje.
21. Konsultuoja kultūros įstaigų vadovus nuostatų rengimo klausimais, derina ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti savivaldybės kultūros įstaigų nuostatus.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
23.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.3. darbo patirtis – patirtis kultūros srityje;
23.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba – anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

25. Transporto priemonių pažymėjimai:

25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-11, 11:31:53