2020 m. vasario 25 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Statybos skyrius - Vyriausiasis specialistas

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos ar aplinkos inžinerijos krypčių išsilavinimą.   

7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, jų poįstatyminiais aktais, norminiais statybos techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos struktūrinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais bei mokėti taikyti juos tiesioginiame savo darbe.

8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „ArcGIS“ kompiuterinėmis programomis, mokėti naudotis geografinių informacinių sistemų (GIS) teikiamomis galimybėmis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

9. Mokėti organizuoti skyriaus veiklą analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

10. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

11. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

12.1. rengia privalomuosius statinio statybos, rekonstrukcijos ar remonto projekto rengimo dokumentus statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka;
12.2. tikrina parengto techninio projekto sudėtį, apimtis ir detalumą, kad jis būtų pakankamas projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio rangovui parinkti, statybos leidimui gauti ir darbo projektui parengti;
12.3. kartu su statinio statybos darbų rangovu rengia privalomuosius dokumentus statinio (ar jo dalių) darbo projektui paruošti;
12.4. sudaro savivaldybei priklausančių statinių remonto preliminarias sąmatas bei siūlo sprendimus, vykdant statybų planavimą ir darbų atlikimą bei finansavimą;
12.5. vykdo statinių (statinių statybos, rekonstravimo, remonto, priežiūros darbų) techninę priežiūrą (arba ją organizuoja rangos būdu), priima atliktus darbus priskirtose objektuose, gauna leidimus šiuos objektus statyti, dalyvauja statinių priėmimo naudoti komisijos darbe, organizuoja techninės – sąmatinės dokumentacijos saugojimą ir archyvinės medžiagos tvarkymą;
12.6. atlieka statinių naudojimo priežiūrą specialistui priskirtuose statiniuose statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka;
12.7. rengia pirkimo dokumentus viešiesiems pirkimams paslaugų, darbų pirkimui, dalyvauja vykdomuose viešuosiuose konkursuose, ruošia projektavimo, statybos rangos ir kitų sutarčių projektus ir teikia jas pasirašyti valstybės tarnautojams pagal kompetenciją;
12.8. ruošia pagal kompetenciją tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;
12.9. siūlo taikyti statybose naujas darbų technologijas bei naujus metodus;
12.10. pastoviai kelia kvalifikaciją tęstinio mokymo atitinkamose statybos srityse,  dalyvauja konferencijose, seminaruose, kursuose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su  valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų  priemonių įgyvendinimu;
12.11. nagrinėja piliečių, įmonių bei organizacijų prašymus, skundus statybos ir kitais klausimais, atstovauja skyriui įvairiose komisijose, pasitarimuose sprendžiant statinių projektavimo, statybos, priežiūros bei naudojimo ar kitus  klausimus;
12.12. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus (vykdančius analogiškas funkcijas) jų atostogų, komandiruočių ar ligos laikotarpiu;
12.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-26 08:45:23
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)