2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Investicijų ir turto valdymo skyrius - Vyriausioji specialistė

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar ekonomikos krypčių išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitus dokumentus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą;
6.3. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo funkcijas;
7.2. atlieka Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkcijas;
7.3. rengia reikiamus dokumentus Savivaldybės nekilnojamo turto ir žemės sklypų teisinei registracijai valstybės įmonėje Registrų centre atlikti;
7.4. kaupia ir tvarko Savivaldybės nekilnojamo turto kadastrinių bylų ir žemės sklypų dokumentus bei tvarko šių dokumentų registrą;
7.5. organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatytą tvarką;
7.6. rengia Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nuomos ir panaudos sutarčių projektus bei sutarčių pakeitimų projektus nustatyta tvarka;
7.7. skaičiuoja 1 kv. m. patalpų nuomos kainą bei lėšų apimtis, kurios galėtų būti gaunamos už Savivaldybės turto nuomą, kai turtas suteikiamas panaudos pagrindais;
7.8. rengia dokumentus dėl negyvenamųjų patalpų nuomos bei panaudos sutarčių pratesimo, nutraukimo, skolų išieškojimo, nuomininkų bei panaudos gavėjų iškeldinimo;
7.9. kaupia ir tvarko negyvenamųjų patalpų nuomininkų skolų išieškojimo dokumentus, apibendrina informaciją ir teikia pasiūlymus dėl šių skolų išieškojimo, pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo;
7.10. tvarko Savivaldybės nekilnojamo turto ir žemės sklypų kompiuterinę duomenų apskaitą („Word“, „Excel“ ar kt.): fiksuoja visus veiksmus susijusius su atliktais ar ateityje numatomais atlikti turto valdymo pasikeitimais);
7.11. organizuoja ir vykdo nereikalingu ar netinkamu pripažinto Savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuosius prekių aukcionus, tvarko su aukcionais susijusius dokumentus;
7.12. nuolat teikia duomenis Savivaldybės turto buhalterinei apskaitai tvarkyti;
7.13. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės turto metinėje inventorizacijoje, teikia pasiūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo turto tolesnio naudojimo;
7.14. dalyvauja organizuojant netinkamų naudoti pastatų, statinių griovimo darbų viešuosius pirkimus, regia šiems pirkimams technines specifikacijas;
7.15. atlieka piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimą ir rengia sprendimų priėmimo projektus dėl nuosavybės teisių atkūrimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
7.16. atlieka valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų namų ar jų dalių ir butų, vykdymą;
7.17. vykdo valstybės garantijų nuomininkams ir savininkams išdavimo apskaitą;
7.18. atlieka įstatymų priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams;
7.19. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.20. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją teikia įvairius duomenis, ataskaitas Lietuvos Respublikos ministerijoms ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms;
7.21. rengia Savivaldybės nuosavybėn priskirto valstybės turto perdavimo-priėmimo dokumentus ir teikia juos Vyriausybės įgaliotam atstovui;
7.22. rengia skyriaus apskaitoje tvarkomo turto perdavimo-priėmimo dokumentus ir teikia juos buhalterinę apskaitą vykdančiam darbuotojui;
7.23. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus bei kitus raštus, rengia atsakymus į juos;
7.24. dalyvauja Savivaldybės institucijų paskirtų komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
7.25. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją organizuoja pasitarimus;
7.26. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
7.27. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05 09:56:49
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)