2020 m. vasario 25 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Statybos skyrius - Vyriausiasis specialistas Mantas Katilius

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos, mechanikos ar aplinkos inžinerijos krypčių išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, jų poįstatyminiais aktais, norminiais statybos techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos struktūrinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Excel, MS Office Word, MS Office Outlook ir naudotis internetu, mokėti naudotis geografinių informacinių sistemų (GIS) teikiamomis galimybėmis; 
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.                                                         

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir vykdo su užsakovu (statytoju) susijusias funkcijas savivaldybės, visuomenės lėšomis finansuojamiems statiniams (susisiekimo komunikacijoms ir kt.) statyti, rekonstruoti, remontuoti, priežiūrai atlikti;
7.2. rengia pirkimo dokumentus viešiesiems pirkimams paslaugų, darbų pirkimui, dalyvauja vykdomuose viešuosiuose konkursuose, ruošia projektavimo, statybos rangos ir kitų sutarčių projektus ir teikia jas pasirašyti valstybės tarnautojams pagal kompetenciją;
7.3. organizuoja (atlieka) statinių (susisiekimo komunikacijų ir kt.) statybos, rekonstravimo, remonto, priežiūros darbų techninę priežiūrą, priima atliktus darbus priskirtose objektuose, dirba su šiais duomenimis informacinėje sistemoje „Kelių projektai“;
7.4. rengia statinių (susisiekimo komunikacijų ir kt.) tyrinėjimo-projektavimo darbų užduotis, priima atliktus darbus, gauna leidimus šiuos objektus statyti, dalyvauja statinių priėmimo naudoti komisijos darbe, organizuoja techninės – sąmatinės dokumentacijos saugojimą ir archyvinės medžiagos tvarkymą, koordinuoja Savivaldybės seniūnijose atliekamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
7.5. rengia ir įgyvendina perspektyvines programas vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimo klausimais, ruošia paraiškas ir ataskaitas dėl vietinės reikšmės keliams ir gatvėms skiriamų lėšų gavimo ir tikslinio panaudojimo Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis;
7.6. tikslina inžinerinių statinių apskaitos duomenis, rengia techninę teisinę dokumentaciją dėl šių statinių nurašymo;
7.7. rengia ilgalaikes inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) investicijų programas siekiant pritraukti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, įgyvendina šiuos projektus;
7.8. pastoviai kelia kvalifikaciją tęstinio mokymo atitinkamose statybos srityse, dalyvauja konferencijose, seminaruose, kursuose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su  valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų  priemonių įgyvendinimu;      
7.9. ruošia pagal kompetenciją tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;
7.10. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), bei pasiūlymus susijusius su statybos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais;
7.11. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių ar ligos laikotarpiu;
7.12. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-05 10:42:16
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)