2020 m. vasario 25 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Turto ir vietinio ūkio skyrius - Vyriausiasis specialistas

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų  bendrąją darbo patirtį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitus dokumentus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą;
6.3. būti susipažinusiam su visų rūšių atliekų tvarkymo principais ir teisės aktais; butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo priežiūros ir kontrolės keliamais tikslais, eismo saugumo užtikrinimo principais;
6.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis“, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. prižiūri ir kontroliuoja butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (toliau – Administratorius) veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu. Rengia daugiabučių namų administravimo, priežiūros ir eksploatavimo tvarkų aprašus, metodikas, kitus teisės aktus; konkurso sąlygas Administratoriui paskirti; pasirašytinai derina Savivaldybės administracijai teikiamus dokumentus, susijusia su Administratoriaus veikla; teikia pasiūlymus dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo gerinimo, tiria skundus;
7.2. koordinuoja ir kontroliuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, antrinių žaliavų surinkimo organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą,  teikia pasiūlymus jai gerinti;
7.3. organizuoja ir administruoja Radviliškio rajono atliekų tvarkymo planų, programų, taisyklių, reglamentų ir kitų teisinių aktų bei jų pakeitimų, užtikrinančių tinkamą atliekų tvarkymą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje, rengimą, derinimą ir įteisinimą, vykdo juose numatytų priemonių vykdymo kontrolę;
7.4. pagal kompetenciją planuoja ir teikia siūlymus rengiant Savivaldybės  strateginius plėtros planus, rengia programų ir skyriaus veiklos planų projektus, planuoja lėšas tokioms programoms ir projektams įgyvendinti, rengia ataskaitas;
7.5. pagal priskirtas veiklos sritis vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją ir rengia viešųjų pirkimų dokumentus (paraiškas, sąlygas, technines specifikacijas ir kt.), dalyvauja viešųjų pirkimų vertinimo komisijų ar grupių darbe;   
7.6. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;
7.7. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis, atstovauja Savivaldybės administracijai nagrinėjant ir sprendžiant klausimus pagal priskirtą kompetenciją;
7.8. rengia Radviliškio rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos sprendimų protokolus, juos archyvuoja ir saugo teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. dalyvauja pagal savo kompetenciją ir kt. komisijų bei darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
7.10 analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų taikymo praktiką, kuriuose reguliuojami klausimai pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas, rengia pasiūlymus tokiems teisės aktų projektams siekiant jų tobulinimo;
7.11. nagrinėja piliečių ir organizacijų prašymus, pasiūlymus bei skundus pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas ir rengia atsakymų projektus šiems paklausimas;
7.12. vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-17 09:26:34
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)