2022 m. gegužės 27 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Atmintinė norintiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre

Ūkiui įregistruoti asmuo pateikia šiuos dokumentus ir dokumentų kopijas:

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. Jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui:

2.1. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2.2. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumento kopiją;

3. Dokumento, kuriuo patvirtinamas ūkininko arba ūkininko partnerio profesinis pasirengimas ūkininkauti, kopiją.

Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų:

3.1. žemės ūkio profesijų (susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla) (žemės ūkio veikla suprantama  taip,  kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme specialaus vidurinio (iki 1995 m.), profesinio, aukštesniojo (iki 2009 m.), aukštojo koleginio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro ar jam prilygstančio) išsilavinimo kvalifikacijos pažymėjimo ar diplomo kopiją. Asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų (disciplinų);
3.2. mokymo įstaigos išduotą profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą, kuria patvirtinama, kad asmuo yra su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusios specialybės studentas arba mokinys, arba pažymą apie nebaigtą su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusį aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų), arba mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą mokymąsi siekiant įgyti su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusią kvalifikaciją (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);
3.3. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomo kopiją, Lietuvos edukologijos universiteto (buvęs Vilniaus   pedagoginis  institutas) biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;
3.4. ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos (kodas 2620205), kuri buvo vykdoma iki 2007 m. kovo 21 d., ir kitų formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
3.5. ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo pažymėjimo kopiją;
3.6. ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110 ar 261081106) baigimo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
3.7. ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, nurodyto žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintoje Ūkininkavimo žinių minimumo, jo patikrinimo tvarkos bei ūkininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų sistemoje, kopiją.

4. Asmenys, neturintys profesinio pasirengimo ūkininkauti, reikiamą kvalifikaciją ir kompetencijas įgyja baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu pagal minėtos programos reikalavimus.

5. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

6. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

6.1. pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
6.2. pagal  ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);
6.3. pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.
6.4 Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

7. Teikiant  nurodytų dokumentų kopijas, kartu pateikiami ir jų originalai arba nuorašai, patvirtinti notaro, kuriuos patikrinus, grąžinami pateikusiam asmeniui.

8. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su ūkininko partneriais, reikia papildomai pateikti:

8.1. ūkininko partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
8.2. jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją;
8.3. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymą Registre nurodyti kaip ūkininko partnerį, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos sutartis.

9. Dokumentų, kuriuose nurodomas ūkyje esančio žemės sklypo naudojimo pagrindas, kopiją, jeigu prašyme įregistruoti ūkį bus nurodyti ūkininkui arba ūkininko partneriui priklausančio (privačios nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos ar kitais pagrindais) žemės sklypo, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, duomenys:

9.1. žemės sklypo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre patvirtinimo dokumento kopiją, jeigu šis žemės sklypas priklauso ūkininkui ar ūkininko partneriui nuosavybės teise;
9.2. žemės sklypo naudojimo patvirtinimo sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise;
9.3. valstybinės žemės ploto naudojimo teisės patvirtinimo dokumento kopiją, jeigu prašyme įregistruoti ūkį bus nurodyti valstybinės žemės ploto duomenys.

10. Jeigu ūkis paveldimas, asmuo savivaldybės administracijai pateikia įregistravimo pažymėjimą, prašymą įregistruoti ūkį įpėdinio vardu, kartu su paveldėjimo patvirtinimo ir kitų dokumentų kopijomis.  Kartu su dokumentų kopijomis turi būti pateikiami ir jų originalai arba dokumentų nuorašai.

11. Ūkis laikomas įregistruotu, kai savivaldybės administracijos darbuotojo įrašytų arba subjekto savarankiškai e. būdu pateiktų ir savivaldybės administracijos darbuotojo patvirtintų ūkio registracijos duomenų pagrindu savivaldybės administracijos darbuotojas priima sprendimą įregistruoti ūkį, kurio pagrindu ŽŪIKVC automatiniu būdu suteikia ūkiui identifikavimo kodą, ir patvirtina įrašytus duomenis. Patvirtinus duomenis, ūkio įregistravimo žyma ir ūkio įregistravimo data automatiškai įrašomos į Registro duomenų bazę. Savivaldybės administracija ūkininkui išduoda įregistravimo pažymėjimą.

12. Pametęs ar kitaip praradęs įregistravimo pažymėjimą, ūkininkas privalo per 10 darbo dienų nacionaliniame laikraštyje paskelbti pažymėjimo negaliojimo faktą, o savivaldybės administracijai pateikti skelbimo iškarpą ir prašymą išduoti naują.

13. Registro objektas išregistruojamas:

13.1. subjekto, ūkininko įpėdinio prašymu;
13.2. ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinių ir ūkio veikla toliau netęsiama;
13.3. teismo sprendimu;

Ūkis išregistruojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo  prašymo pateikimo.

14. Ūkių duomenys atnaujinami:

14.1. kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti;
14.1. ūkininkui mirus, kai  įpėdinis priima palikimą ir įregistruoja ūkį savo vardu.

15. Ūkio duomenims atnaujinti Registro duomenų teikėjas nustatyta tvarka pateikia savivaldybės administracijai duomenis, kurių pagrindu atnaujinami ūkio duomenys.

16. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę:

16.1. susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis;
16.2. reikalauti savivaldybės administraciją ištaisyti, pakeisti, papildyti į Registrą įrašytus neteisingus, netikslius ar neišsamius jo duomenis. Šiuo tikslu prie rašytinio laisvos formos prašymo pridedami dokumentai, kuriuose patvirtinami prašomi ištaisyti, papildyti, pakeisti duomenys.
16.3. Registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo asmens, kurio duomenys įrašyti Registre, reikalavimo ir nurodytų faktų patvirtinimo dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti, papildyti, pakeisti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui, o ištaisytus, papildytus, pakeistus Registro duomenis neatlygintinai perduoti Registro duomenų gavėjams, susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų tvarkytojams pagal duomenų teikimo sutartyse nustatytas sąlygas.

17. Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka teikia Registro duomenis Registro duomenų teikėjams – ūkininkams arba asmenims, įgaliotiems atstovauti ūkininkui: pagal prašymą išduoda pranešimus apie jų ūkio įregistravimą, apie jų ūkio duomenų atnaujinimą, pakeitimą,  pataisymą, papildymą arba apie jų ūkio išregistravimą, išduoda ūkio duomenų išrašą iš Registro duomenų bazės (neatlygintinai kartą per kalendorinius metus pagal prašymą), teikia informaciją apie ūkio duomenis žodžiu, raštu (paštu) ir (arba) elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Valstybės rinkliavos dydis už ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkių registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą – 12,00 Eur.

Valstybinės rinkliavos gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas 188659752, įmokos pavadinimas „Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą“
Mokesčio kodas: 53071

Dėl ūkininko ūkio įregistravimo Radviliškio miesto ir rajono gyventojai kreipiasi į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę Aušrą Bložienę, tel. (8 422) 69140, el.p. ausra.bloziene@radviliskis.lt. 321 kab. Aušros a.10 , Radviliškis

Nuorodos:

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-30 09:09:33
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)