2021 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Licencijos (licencijos kopijos, dubilkato) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Turt13
2. Administracinės paslaugos versija 1
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos (licencijos kopijos, dublikato) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje išduodamos licencijos verstis keleivių vežimu autobusais suteikiant teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje. Vežėjo, turinčio nurodytą licenciją, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Kelių transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kopiją. Licencijos kopija, išduota vienai kelių transporto priemonei, negali būti naudojama kitai kelių transporto priemonei. Licencija turi būti laikoma vežėjo gyvenamojoje vietoje ar buveinėje, o licencijos kopija – kelių transporto priemonėje.
Licencijos išduodamos dešimčiai metų.
Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772);
- Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7151);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463).
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti:
1.1. nustatytos formos prašymą;
1.2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
1.3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimo kopiją;
1.4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
1.4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – metinio balanso kopiją;
1.4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinės finansinės būklės ataskaitos kopiją;
1.4.3. fiziniai asmenys – licencijavimo taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitos kopiją;
1.5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinančio (-čių) dokumento (-ų), nurodyto (-ų) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje kopiją (-as);
1.6. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutarties arba sutarties su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, kopiją;
1.7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančių dokumentų ir stovėjimo vietos plano kopijas;
1.8. teisę į vežėjo valdymo centrą, patvirtinančių dokumentų ir vežėjo valdymo centro plano kopijas.
Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama nauja licencija.
2. Vežėjas, norintis įgyti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti:
2.1. nustatytos formos prašymą;
2.2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, kopiją;
2.3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimo, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutarties, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, kopijas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas Vytautas Varanavičius
Tel. (8 422) 69 014, el. p. vytautas.varanavicius@radviliskis.lt.
9. Administracinės paslaugos vadovas Savivaldybės administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė, tel. (8 422) 69 004
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 30 dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti, savivaldybės administracijoje gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Licencijos išdavimas – 52,13 Eur,
pratęsimas – 52,13 Eur,
pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 7,24 Eur,
dublikato išdavimas – 7,24 Eur.
Licencijos kopijos išdavimas – 27,51 Eur,
pratęsimas – 27,51 Eur,
pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 7,24 Eur,
dublikato išdavimas – 7,24 Eur.
Gavėjas:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (kodas 188659752),
gavėjo bankas: Swedbank“ AB,
sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,
įmokos kodas: 52771.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas išduoti/pratęsti licenciją vežti keleivius vietiniais maršrutais (doc), prašymo forma (pdf).

Prašymas išduoti/pratęsti licencijos kopiją vežti keleivius vietiniais maršrutais (doc), prašymo forma (pdf).

Prašymas pakeisti licencijos (licencijos kopijos) vežti keleivius vietiniais maršrutais duomenis (doc), prašymo forma (pdf).

Prašymas išduoti licencijos (licencijos kopijos) vežti keleivius vietiniais maršrutais dublikatą(doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą -

Licencijos (licencijos kopijos, dublikato) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-18 09:02:26
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)