2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ – naujos erdvės ir galimybės ugdytiniams ir pedagogams, visai darželio bendruomenei

1. Projekto naujumas, originalumas

Radviliškyje įgyvendintas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“. Įgyvendinus šį projektą, Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ sukurta ugdymosi rezultatams pasiekti palanki, atitinkanti šiuolaikinius ugdymo(si) standartus, moderni bei ekologiška grupių aplinka.

Šis projektas – visiškai naujų galimybių sukūrimas ikimokyklinio amžiaus šiuolaikinių vaikų ugdymui(si). Ugdomoji aplinka ypatingai veikia augantį vaiką – ji gali sudominti, įkvėpti, sutelkti, auginti ir skatinti pokyčius. Projekto tikslas – modernizuoti darželio grupių patalpas, pritaikant šiuolaikinių vaikų poreikiams. Siekiant projekto tikslo, sukurta ikimokyklinio amžiaus vaikams šiuolaikiška vidaus aplinka, atnaujintos darželio grupių patalpos, jos pritaikytos šiuolaikinių vaikų poreikiams – kryptingam, inovatyviam ir kokybiškam jų ugdymui(si).


Naujos šviesios erdvės suteiks naujas galimybes ugdytiniams ir pedagogams, visai darželio bendruomenei

Originaliai įrengus naujas mobilias bei daugiafunkces erdves vietoje standartinių, darželiams įprastų ugdymo grupių, atsirado puiki galimybė kryptingai ir sistemingai tenkinti pažintinius naujos kartos vaikų poreikius, kokybiškiau įgyvendinti Geros mokyklos koncepciją bei užtikrinti išmaniojo ugdymo kokybę. Grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas inovatyviomis, moderniomis ugdymo priemonėmis sudaro puikias sąlygas skirti didelį dėmesį darželio be sienų idėjų įgyvendinimui, atliepti skirtingų vaikų poreikius ir gebėjimus. Vidinių edukacinių-kūrybinių erdvių inovatyvus suprojektavimas pedagogams leidžia ne tik efektyviau dalyvauti kaitos procesuose kuriant Geros ikimokyklinės ugdymo mokyklos koncepcijos modelį, bet ir sudaro puikias sąlygas užtikrinti šiandien labai aktualią įtraukiojo ugdymo kokybę.


Žaidimų erdvė – stimuliuojanti kritinį mąstymą

2. Projekto atitikimas tikslinių grupių poreikiams

Projektas „Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“ visiškai atitinka ikimokyklinio amžiaus šiuolaikinių vaikų ugdymo(si) poreikius. Atlikus kapitalinio remonto darbus, modernizuotos 8 darželio grupės, įsigyti nauji, šiuolaikiški baldai, moderni kompiuterinė įranga – 4 interaktyvios lentos su projektoriais – žymiai pagerina visą ugdymo procesą, leidžia teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, skatina šiuolaikinių vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Siekiant užtikrinti šiuolaikinio vaiko įvairiapusišką ir patrauklų ugdymą(si), sukurta inovatyvi, įtraukianti vaiką darželio grupių aplinka, pritaikyta naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Modernizuotoje grupės aplinkoje, ugdymo procese bus naudojama šiuolaikinė kompiuterinė įranga – interaktyvios lentos ir inovatyviausios ugdymo priemonės, atitinkančios naujausius ugdymo reikalavimus, užtikrins naujos kartos vaiko poreikius – įvairiapusį šiuolaikinio vaiko ugdymą(si).


Komfortabilios erdvės įvairioms vaikų patirtims

Moderni, saugi, patogi, ekologiška bei sveika darželio grupių ugdymo(si) aplinka, kurioje ugdymo(si) erdvės funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems ugdymo(si) poreikiams: ugdomajai veiklai, individualiam, partneriškam, grupiniam darbui, ugdymuisi su pedagogais ar individualiai, savarankiškai, užtikrina visapusišką šiuolaikinio vaiko tobulėjimą. Šiuolaikiškai įrengtos patrauklios zonos aktyviam bei pasyviam poilsiui ar izoliavimuisi, nusiraminimui, stiprina vaikų bendrystės, atjautos, pagalbos draugui jausmą.

Vaikų veiklos naujose erdvėse vyks inovatyviai bei labai įdomiai, taikant įvairius ugdymo metodus, ieškant galimybių patenkinti kiekvieno vaiko poreikius. Kiekvieno besimokančios organizacijos pedagogo siekis – ieškoti ir kurti šiuolaikiškas edukacines erdves, geriausiai atitinkančias jo ugdytinių poreikius ir galimybes. Atnaujintų darželio patalpų dėka sudarytos puikios sąlygos čia dirbančių pedagogų gebėjimų savirealizacijai. Labai svarbu, kad, sukūrus šiuolaikišką, modernią darželio vidaus aplinką, atsirado puiki galimybė holistinės terapijos taikymui, suaktyvinant pedagogo savirealizacijos galimybes ir sudarant sąlygas kurti naujas edukacines erdves pagal kiekvieno vaiko poreikį, grupės individualumą. Tai leis inovatyviau ir efektyviau organizuoti ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, pagerinti, optimizuoti visą ikimokyklinio ugdymo procesą, sustiprinti stipriąsias puses, kad kiekvienas vaikas „Žvaigždutės“ darželyje patirtų sėkmę.


Ramios spalvos ir natūralios medžiagos – puiki galimybė ugdytis estetinį skonį

Modernizuotas darželio grupių interjeras – šilta, raminanti sienų spalva, modernūs ir išmaniai integruoti bei pritaikyti baldai, estetiška informacinė – edukacinė erdvė – magnetinė siena, sukuria gerą emocinę nuotaiką ir vaikų amžiui derantį jaukumą, ugdo vaikų kūrybines galias, darnos jausmą ir gerą estetinę kultūrą. Suprojektuoti ir suderinti skirtingi interjero stiliai, darželio grupėse sukurtos įvairių paskirčių erdvės, padeda vaikui susikaupti, stimuliuoja šiuolaikinio vaiko kritinį mąstymą ir kokybišką ugdymąsi, improvizavimą ir kūrybą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei kartu užtikrina ir ramų poilsį tam skirtose atskirtose nišose.


Nišos vaiko poilsiui, izoliavimuisi, bendravimui su draugu

Moderni, saugi, patogi, ekologiška bei sveika darželio grupių ugdymo(si) aplinka, kurioje ugdymo(si) erdvės funkcionalios, lengvai pertvarkomos ir pritaikomos skirtingiems ugdymo(si) poreikiams: ugdomajai veiklai, individualiam, partneriškam, grupiniam darbui, ugdymuisi su pedagogais ar individualiai, savarankiškai, užtikrins visapusišką šiuolaikinio vaiko tobulėjimą. Įrengtos patrauklios zonos aktyviam bei pasyviam poilsiui ar saviizoliacijai, nusiraminimui, sustiprins vaikų bendrystės, atjautos, pagalbos draugui jausmą. Kad vaikas patirtų sėkmę, vienas iš siekių – kūrybinės laisvės ugdytinių veiksmams ir mintims suteikimas, mokymo gerbti draugų idėjas bei savarankiško požiūrio, kritinio mąstymo skatinimas naudojant inovatyvius ugdymo metodus. Erdviose grupės patalpose įrengta didelė informacinė ir kūrybinė erdvė – magnetinė siena, vaikų kūrybiniam modeliavimui su magnetinėmis ugdomosiomis priemonėmis, darbų demonstravimui. Ant šios sienos bus demonstruojami ne tik išbaigti vaikų darbai, tapsiantys grupės puošybos elementais, bet ir tarpiniai kūrybinio darbo rezultatai, atspindintys patį procesą, šiuolaikiniam vaikui suteiks galimybę mąstyti, analizuoti, vertinti, domėtis, saugoti savo ir kitų darbus, mokytis iš draugų.


Judėjimui ir kūrybiniam mąstymui lavinti skirtos erdvės

Šiuolaikiška darželio grupių aplinka skatins ir ugdys vaiko lyderystę – puoselės naujos kartos vaiko prigimtines lyderio savybes. Sukurta moderni, daugiafunkcinė ugdymo(si) aplinka neišvengiamai bus stimuliuojanti, dinamiška, atvira ir funkcionali, garantuojanti ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę.


Daugiafunkcės erdvės įvairioms patirtims

Kiekvienoje grupėje įkurta šiuolaikiška mobili kūrybinė erdvė „Tyrimų laboratorija“ užtikrins įvairialypį ir patyriminį vaikų ugdymą(si). Šioje erdvėje atsiskleis kūrybiniai vaikų gebėjimai: vaikai susidomėję tiesiogiai stebės, tyrinės žmogaus kūno sandarą, aplinkos bei gamtos reiškinius, augimo dėsnius, oro, vandens, šviesos ir magneto savybes, kartu su pedagogais nustatinės priežasties ir pasekmės ryšius ir taip įgis žinių, gebėjimų ir įgūdžių. Patirtinį ugdymąsi stimuliuojanti aplinka leis vaikams čia ir dabar panaudoti interaktyvią lentą, kompiuterį, surasti papildomos informacijos apie tyrinėjamą reiškinį ar daiktą, efektyvins ugdytinių vaizduotę, saviraišką, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, ugdys emocinį intelektą bei skatins individualių prigimtinių talentų plėtojimąsi. Čia dėmesį galės sukaupti net patys judriausi, hiperaktyvūs ir kiti ypatingi vaikai, kuriems įprastose veiklose būna neįdomu – ten jie nesulaiko dėmesio, nenori nieko veikti. Įkurtose naujose ir moderniose grupių patalpose pedagogams atsiras galimybė rinktis, kaip modeliuoti ugdymo turinį, naujai kurti patirtinio ugdymo organizavimo modelį, atsižvelgiant į ugdymosi pasiekimų sritis bei naujos kartos vaikų poreikius. Patirtinis ugdymas grupių edukacinėse erdvėse užtikrins ugdymo kokybę ir atlieps įvairius ugdymo(si) poreikius.


Daugiafunkcė patirtinio ugdymo (si) erdvė

Pasidalijamosios lyderystės principu pagrįstu bendradarbiavimu su vadovais bei kolegomis, mokytojos atsakingai įžiūri patirtinio ugdymo reikalingumą ir veiksmingumą. Patirtinis ugdymas edukacinėse erdvėse vaikams suteiks galimybes ugdytis praktinius įgūdžius atliekant įdomius tyrimus, bandymus ir eksperimentus, panaudojant naujai įsigytas šiuolaikines, mokslo eksperimentais pagrįstas, daugiafunkces, ekologiškas ugdymo priemones.

3. Projekto rezultatų viešinimas

Projektas viešinamas:

Radviliškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje
/Projektai%20342

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ internetinėje svetainėje
http://www.ldzvaigzdute.lt/

Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ facebook internetinėje paskyroje
https://www.facebook.com/ldzvaigzdute/

Radviliškio krašto laikraštyje „Radviliškio naujienos“
http://www.radviliskionaujienos.lt/

4. Tęstinumas ir projekto rezultatų poveikis

Projekto rezultatų poveikis yra didžiulis. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas leidžia kurti šiuolaikinio darželio modelį – tokią šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką, kurioje būtų užtikrinamas įvairiapusis, veiksmingas įtraukusis bei patirtinis šiuolaikinio vaiko ugdymas(is). Atsižvelgiant į vyraujančią tendenciją – nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam – personalizuoto ugdymo(si), pripažįstant vaikų skirtingus poreikius, ugdymosi tempą, būdus, neišvengiamai tikslinga pritaikyti aplinką, kurioje vyrautų bendrakūra – galimybė būti ir veikti drauge, jaustis kūrėju ir šeimininku, kurti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus, įgyti patirties ir gebėjimų. Sukurtos puikios sąlygos pedagogams skatinti ir ugdyti šiuolaikinio vaiko lyderystę, mokėjimą dirbti kartu su komanda, puoselėti naujosios kartos vaiko prigimtines lyderio savybes. Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikų ugdymo grupių infrastruktūros modernizavimas sukūrė modernią ugdymo(si) aplinką, kuri vaiko ugdymui(si) neišvengiamai yra stimuliuojanti, dinamiška, atvira ir funkcionali.


Moderni ugdymo(si) aplinka vaiko ugdymui(si) neišvengiamai yra stimuliuojanti, dinamiška, atvira ir funkcionali

Projekto įgyvendinimas turės įtakos pagrindinėms tikslinėms grupėms: Radviliškio lopšelio darželio „Žvaigždutė“ ugdytiniams, jų tėvams bei visai šios švietimo įstaigos bendruomenei. Projekto metu sukurtos infrastruktūros finansinis tęstinumas bus užtikrintas Radviliškio rajono savivaldybės. Projekto lėšomis įsigytas turtas perduotas Radviliškio lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“, kuris administruos, organizuos ir teiks visas paslaugas, taip pat užtikrins tinkamą infrastruktūros priežiūrą.

Įgyvendintas projektas Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ – didelis pokytis šiuolaikiškos aplinkos kūrimo srityje. Orientuojantis į šiuolaikinio vaiko vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių, supratimo ir lūkesčių visuminį ugdymą(si), dabar bus užtikrintas turiningas, motyvuotas vaiko gyvenimas modernioje grupėje. Vaikai turės galimybę ugdytis per patirtį, patys vaizduoti ir inicijuoti veiklos rezultatus panaudodami įvairias saviraiškos ir kūrybos priemones, komfortabilioje grupės aplinkoje sėkmingiau įgis praktinių gebėjimų bei įgūdžių.

Vaizdo klipas.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-05 08:09:39
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)