2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6C, atnaujinimas (modernizavimas)

 

Projekto pavadinimas „Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6C, atnaujinimas (modernizavimas)“ (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-103)
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 2 996 565,00 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (0,00 Lt)
Projekto vertė 2 996 565,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Įgyvendinimo pradžia – 2012 m. rugsėjo 28 d.
Įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. spalio 28 d.

Projekto tikslas ir esmė

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Projekto tikslines grupes sudarė mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, darbuotojai, susiję asmenys.

Mokyklos pastatas pastatytas 1964 metais ir neatitiko LR statybos normos RSN 143-92. Gerinant pastato išorinių atitvarų energetines charakteristikas buvo apšiltintos išorinės pastato sienos ir cokolis (apie 3942 m2), modernizuota apšvietimo sistema, keičiant su ja susijusią elektros instaliaciją, modernizuota mechaninė vėdinimo sistema į šilumogrąžinę vėdinimo sistemą, įrengtas automatinis reguliavimas vietinėje katilinėje, atliktas karšto vandentiekio sistemos atnaujinimas ir vamzdynų izoliavimas, apšiltintos sporto salės grindys ant grunto (apie 427 m2). Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarys sąlygas energijos vartojimui mažinti, gerinti patalpų eksplotavimui bei užtikrinti Lietuvos higienos normoje HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 103-4858) nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Remiantis energijos vartojimo auditu, įgyvendinus projektą bendri energijos sutaupymai kasmet sudarys apie 0,31 GWh/ metus.

Projekto įgyvendinimo metu visus šiuos išvardintus pastato atnaujinimo darbus atliko rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“, laimėjęs viešojo pirkimo konkursą. Rangos sutartis dėl Radviliškio Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6 C, atnaujinimo (modernizavimo) projektinės dokumentacijos parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų buvo pasirašyta 2012 m. rugsėjo 28 d., leidimas statybai buvo gautas 2013 m. gegužės 31 d., o galutinis atliktų darbų aktas pasirašytas 2013 m. rugsėjo 27 d. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninę priežiūrą atliko UAB „Statybų techninė priežiūra“ specialistai.

Atlikus projekte numatytus darbus pagerėjo mokymosi, darbinė aplinka, o tai turės teigiamos įtakos tikslinių grupių sveikatai, bus sutaupytos piniginės lėšos.

Rezultatai ir tęstinumas:

  • Energijos taupymo požiūriu buvo atnaujintas viešosios paskirties pastatas – 1 vnt.
  • Atnaujintame viešosios paskirties pastate bus sutaupyta energijos – 0,31 GWh/metus.

Projekto tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybė ir mokyklos administracija. Modernizuotų mokyklos pastatų eksploatacijai reikalingas lėšas skirs Savivaldybė, o už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą bus atsakinga mokyklos administracija. Naudojant paramos lėšas sukurtas turtas bus apdraustas ir naudojamas vykdant tiesioginę modernizuojamos įstaigos veiklą – moksleivių mokymą. Padidėjus energijos vartojimo efektyvumui kasmet sutaupomos lėšos bus skiriamos mokymo ir jo aplinkos kokybei gerinti. Be viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros, Ūkio ministerijos ar kitų atsakingų institucijų leidimo iš paramos lėšų sukurtas turtas nebus perleidžiamas, įkeičiamas ir jokiu kitu būdu nebus suvaržytos daiktinės teisės į jį.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-25 10:51:01
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)