2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų tobulinimas

Kuriame Lietuvos ateitį

Projekto pavadinimas Radviliškio rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų tobulinimas
(projekto kodas VP1-4.1-VRM-04-R-61-016)
Projekto vykdytojas Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai -
Paramos suma 185 444,50 Lt
Paramos šaltinis Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-04-R priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“
Projekto vykdytojo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracija (32 725,50 Lt)
Projekto vertė 218 170,00 Lt
Projekto vykdymo laikas Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2013 m. balandžio 8 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta 2014 m. balandžio 8 d., o veiklų įgyvendinimas baigtas 2013 m. lapkričio 29 d.

Projekto tikslas ir esmė

Šio įgyvendinamo projekto tikslas – kelti savivaldybės darbuotojų kvalifikaciją per gebėjimų tobulinimą.
Dabartiniame dinamiškame pasaulyje žinios ir gebėjimai turi būti nuolat ir vis sparčiau atnaujinami, tam kad galėtum suprasti ir tinkamai ugdyti žmogaus gebėjimus ir kūrybines galias, kurie neabejotinai lemia šalies gyvenimo kokybę. Neretai valstybės ar savivaldybės politikai, įstaigų tarnautojai ar darbuotojai yra kritikuojami, kad nesprendžia vieno ar kito klausimo (neturi kompetencijos), kad vilkina klausimo sprendimą (trūksta įgūdžių), suteikia nepilną informaciją. Kad tokių problemų nebūtų, reikia savivaldybės darbuotojams ir politikams nuolat kelti kvalifikaciją, ugdyti įgūdžius. Kvalifikacijos kėlimas yra vienas svarbiausių principų bei reikalavimų, keliamų visų ir ypač biudžetinių institucijų darbuotojams.

Stiprioji projekto savybė yra ta, kad pagal atrinktas mokymo programas, įgytos žinios padės žymiai geriau ir efektyviau dirbti savivaldybės administracijai. Programos pasirinktos atsižvelgiant į tai, kad Lietuvai įstojus į ES, savivaldybių administracijų darbuotojams yra keliami dar didesni reikalavimai profesinėje ir bendrųjų gebėjimų srityje. Nuolat susiduriama su specialiųjų, teisinių bei bendrosios kompetencijos žinių stoka. Taip pat vis plačiau pradedama kalbėti apie ES šalių valstybės tarnautojų bendrąją kompetenciją, t.y. apie tokius gebėjimus, kurie būtini kiekvienos šalies tarnautojams, kad jie sėkmingai bendradarbiautų tarpusavyje. Investicijos į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos bei kompetencijos tobulinimą, padidins jų administracinius gebėjimus ir patobulins gebėjimus tarnauti visuomenės interesams.

Projekto rezultatai ir jo tęstinumas:

Projekto metu buvo suteiktos žinios Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymus vykdė VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras, laimėjęs mokymo paslaugų teikimo viešąjį konkursą. Projekto veiklose dalyvavo 88 Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojai. Iš viso mokymuose patobulino kompetencijas 66 – valstybės tarnautojai ir 22 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, iš jų 24 vyrai ir 64 moterys.

Mokymuose dalyvavę darbuotojai įgijo specifinių, tik šiai veiklai būdingų, žinių ir patirties. Tai tiesiogiai įtakos jų atliekamų veiklų efektyvumą bei profesionalumą. Buvo pasirinktos specialiųjų, teisinių ir bendrųjų gebėjimų žinių mokymo programos pagal 8 mokymo temas („Seminaras aktualiais korupcijos klausimais“, „Viešųjų pirkimų organizavimas. Elektroniniai viešieji pirkimai“, „Savivaldybės strateginio valdymo sistema ir jos tobulinimas (savivaldybių veiklos planas ir programinis biudžetas)“, „Efektyvus vadovavimas: šiuolaikinės valdymo tendencijos“, „Minčių treningas: pozityvaus mąstymo treniruotė (Streso ir konfliktų valdymas-geri santykiai su darbuotojais)“, „Komandinis darbas: problemų sprendimo treniruotė (Efektyvios komandos formavimas ir komandinio darbo principų taikymas)“, „Tarnybinis etiketas ir protokolas“, ir „Darbo santykių teisinis reglamentavimas. Aktualūs Darbo kodekso pakeitimai ir naujovės. Jų taikymo ypatumai“). Mokymai pakelė Radviliškio rajono  savivaldybės administracijos darbuotojų kompetenciją, pagerino kvalifikaciją, kuri reikalinga profesinei veiklai. Pasibaigus projektui, savivaldybės administracija ir ateityje sieks savo ar projektinėmis lėšomis tęsti mokymus aktualiausiomis temomis.

Pasak rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, „svarbiausias projekto pasiekimas yra tas, kad administracijos darbuotojai įgijo žinių, kurios užtikrins jų darbo tęstinumą, efektyvumą, aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Tai padės rajono savivaldybės administracijos darbuotojams lanksčiau ir efektyviau reaguoti į laikmečio pokyčius ir visuomenės reikalavimus“.

Daugiau informacijos apie projektą – Gintaras Pilypas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas, tel.: (8 422) 69 138, 8 686 54 654, el. p. gintaras.p@radviliskis.lt, adresas – Aušros a. 10, 82196 Radviliškis.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-27 16:34:42
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)