2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas
 

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
kontrolieriaus 2020 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. P-4-(3.1)

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose savivaldybės kontrolieriams nustatytų audito, kontrolės funkcijoms atlikti bei prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – Tarnybos veiklos dokumentų rengimas, registravimas, tvarkymas, apskaita, saugojimas ir naikinimas.
4. Specialioji veiklos sritis – finansinis ir veiklos auditas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse, Savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo ir naudojimo, Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, finansų arba buhalterinės apskaitos krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo darbo patirtį;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, su kitais įstatymais, reglamentuojančiais biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų veiklą, taip pat poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais šiais įstatymais apibrėžtas sritis;
5.4. atliekant auditą vadovautis Valstybinio audito reikalavimais, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės parengtomis metodikomis;
5.5. mokėti atlikti finansinį ir veiklos auditą, išmanyti audito kokybės vertinimą;
5.6. gebėti organizuoti savo darbą;
5.7. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei priimti sprendimus (kai kontrolieriaus nėra ar jis negali eiti savo pareigų);
5.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
5.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;
6.2. finansinio ir veiklos audito metu turi teisę įeiti į patalpas, gauti visus finansiniam ir veiklos auditui atlikti reikalingus dokumentus, gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus, pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti, darbu;
6.3. atlikdamas auditą, kontrolieriaus pavaduotojas turi teisę atliekamo audito metu pasinaudoti centralizuotos vidaus audito tarnybos atliktų audito ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolei vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais;
6.4. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus;
6.5. vykdo audito ir audito kokybės priežiūrą, siekiant, kad auditas būtų atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės parengtas metodikas ir kitus teisės aktus;
6.6. teikia pasiūlymus savivaldybės kontrolieriui dėl kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo;
6.7. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengia išvadas dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo; dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas; dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo; dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
6.8. pavaduoja savivaldybės kontrolierių, kai jis negali eiti savo pareigų arba jo nėra;
6.9. vykdo savivaldybės kontrolieriaus leidžiamus įsakymus;
6.10. įstatymų nustatyta tvarka atsako už nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą.
6.11. atlieka kitus Savivaldybės kontrolieriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti strateginiai Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tikslai;
6.12. tobulina kvalifikaciją, analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, susijusius su atliekamomis pareigomis ir teikia informaciją ir pasiūlymus Savivaldybės kontrolieriui.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės kontrolieriui.


 

1. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

 

II. PASKIRTIS

 

2. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose savivaldybės kontrolieriams nustatytų audito, kontrolės funkcijoms atlikti bei prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

3. Bendroji veiklos sritis – Tarnybos veiklos dokumentų rengimas, registravimas, tvarkymas, apskaita, saugojimas ir naikinimas.

4. Specialioji veiklos sritis – finansinis ir veiklos auditas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse, Savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo ir naudojimo, Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių priežiūra.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

5 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, finansų arba buhalterinės apskaitos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo darbo patirtį;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, su kitais įstatymais, reglamentuojančiais biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų veiklą, taip pat poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais šiais įstatymais apibrėžtas sritis;

5.4. atliekant auditą vadovautis Valstybinio audito reikalavimais, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės parengtomis metodikomis;

5.5. mokėti atlikti finansinį ir veiklos auditą, išmanyti audito kokybės vertinimą;

5.6. gebėti organizuoti savo darbą;

5.7. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei priimti sprendimus (kai kontrolieriaus nėra ar jis negali eiti savo pareigų);

 

 

 

 

 

 

 

5.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

5.9. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;

6.2. finansinio ir veiklos audito metu turi teisę įeiti į patalpas, gauti visus finansiniam ir veiklos auditui atlikti reikalingus dokumentus, gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus, pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti, darbu;

6.3. atlikdamas auditą, kontrolieriaus pavaduotojas turi teisę atliekamo audito metu pasinaudoti centralizuotos vidaus audito tarnybos atliktų audito ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolei vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais;

6.4. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja gyventojų skundus ir pareiškimus;

6.5. vykdo audito ir audito kokybės priežiūrą, siekiant, kad auditas būtų atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės parengtas metodikas ir kitus teisės aktus;

6.6. teikia pasiūlymus savivaldybės kontrolieriui dėl kontrolės ir audito tarnybos metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos sudarymo;

6.7. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengia išvadas dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo; dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas; dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo; dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

6.8. pavaduoja savivaldybės kontrolierių, kai jis negali eiti savo pareigų arba jo nėra;

6.9. vykdo savivaldybės kontrolieriaus leidžiamus įsakymus;

6.10. įstatymų nustatyta tvarka atsako už nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą.

6.11. atlieka kitus Savivaldybės kontrolieriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti strateginiai Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tikslai;

6.12. tobulina kvalifikaciją, analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, susijusius su atliekamomis pareigomis ir teikia informaciją ir pasiūlymus Savivaldybės kontrolieriui.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

7. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės kontrolieriui.

_____________________

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-10 11:28:50
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)