2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Skelbiamas konkursas į Šeduvos kultūros ir amatų centro direktoriaus pareigasSpausdinimo versija

Vadovaudamiesi 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau Aprašas), informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai įmonių, įstaigų vadovų ir kitoms Apraše nurodytoms pareigoms skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir prašymus šioms pareigoms eiti pretendentai centralizuotai turi teikti per  Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį) (www.vtd.lt).

Įstaigos pavadinimas:
Šeduvos kultūros ir amatų centras (303213615 )   

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):
Įstaigos vadovas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):
Šeduvos kultūros ir amatų centro direktorius (toliau – direktorius)

Darbo vieta (miestas):
Vilniaus g. 1, 82225 Šeduva, Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav.

Reikalavimai:

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje.

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su Centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Radviliškio rajono savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
2.3. išmanyti regiono kultūros savitumą;
2.4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
2.5. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas;
2.6. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
2.7. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
2.8. mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;
2.9. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
2.10. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.11. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
2.12. mokėti užsienio kalbą;
2.13. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „Internet Explorer“, „Outlook Ekspress“;
2.14. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

3. Funkcijos:

3.1. pagal nustatytą pareigybių sąrašą ir neviršydamas nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
3.2. nustato ir tvirtina Centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršydamas darbo užmokesčio fondo;
3.3. skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
3.4. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
3.5. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, saugos ir sveikatos instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;
3.6. centro vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, sudaro sandorius;
3.7. teikia steigėjui ir kitoms institucijoms Centro finansų ir veiklos ataskaitas, informaciją apie Centro veiklą;
3.8. užtikrina saugias darbo sąlygas darbuotojams;
3.9. leidžia Centro veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja Centro interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
3.10. užtikrina savo ir kitų Centro darbuotojų  tarnybinės veiklos skaidrumą;
3.11. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiūlymams įgyvendinti;
3.12. naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį ir programų sąmatose nustatytoms priemonėms finansuoti, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
3.13. užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
3.14. kontroliuoja, kad Centro aplinkoje nebūtų vartojamos narkotinės ir kitos psichotropinės medžiagos, jomis prekiaujama, platinama šia  tema nelegali literatūra, spaudiniai ir kt.;
3.15. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms kultūros programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
3.16. tvirtina metines Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas ir planus;
3.17. vadovauja kultūros ir meno programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
3.18. organizuoja Centro darbą taip, kad būtų įgyvendinti jo tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
3.19. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų teisėtą vykdymą Centre;
3.20. tvirtina metinę Centro pajamų ir išlaidų sąmatą bei atsako už jos vykdymą;
3.21. dalyvauja darbo grupėse, sprendžiant aktualius kultūros klausimus;
3.22. vykdo kitas funkcijas, numatytas Centro nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

4. Darbo užmokestis: mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis – 7,13; kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių metų įstaigos veiklos finansinių rezultatų.

5. Dokumentai, kurie turi būti pateikti (teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą):

  1. prašymas leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti apie leidimą ar neleidimą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  4. užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
  5. savo kompetencijų, privalumų sąrašą bei kompetencijas patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, reikalaujamą darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  6. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį (veiklos programos apimtis neturi viršyti 5 puslapių);
  7. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias skelbime nurodytus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis; veiklos programa).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Bendrųjų reikalų skyrius (226 kab.), Aušros a. 10, LT-82173 Radviliškis.
(8 422) 69148; zaneta.buniuviene@radviliskis.lt, www.radviliskis.lt

Skelbimas galioja iki: dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt (Skelbimai).

Atranka į direktoriaus pareigas vyks 2019 m. rugsėjo .... d. 10.00 val. adresu: Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Mažoji salė, Aušros a. 10, Radviliškis.  

Facebook
Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
komentarų nėra
Atgal
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)