2021 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas
Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas Architekt1
2. Administracinės paslaugos versija 2
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Statytojas pateikia prašymą su visais privalomais pateikti dokumentais (privalomi dokumentai nurodyti priede). Įgaliotas savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus valstybės tarnautojas, patikrinęs ir nustatęs, kad statytojas atitinka Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus ir kad nėra gauta Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytos informacijos, užregistruoja prašymą, nustato specialiuosius architektūros reikalavimus, kurie neprieštarauja Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems reikalavimams. Nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus patvirtina Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas. Specialieji architektūros reikalavimai rengiami 2 egzemplioriais, vienas egzempliorius išduodamas statytojui.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą - Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240 (nauja redakcija nuo 2014-01-01);
Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr. I-1120 (nauja redakcija nuo 2014-01-01);
- Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 patvirtintas įsakymas Nr. D1-997 „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti pateikiami dokumentai:
1. Prašymas.
2. Projektiniai pasiūlymai. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedu, jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus nuostatomis;
3. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai:
3.1. Pažymėjimas apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
3.2. žemės sklypo ribų kadastrinių matavimų planas;
3.3. žemės sklypo nuomos (panaudos) sutartis;
3.4. žemės sklypo bendraturčių sutikimas;
4. Statinių nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai:
4.1. pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
4.2. statinių kadastriniai matavimai (bylos kopija);
4.3. statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas, kai statinys priklauso keliems savininkams arba vykdomi daugiabučio namo bendro naudojimo patalpų statybos darbai (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip);
4.4. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolo kopija (keičiant gyvenamųjų patalpų paskirtį).
5. Papildomi dokumentai:
– Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos išduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai ir peržiūrėti projektiniai pasiūlymai (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu atveju jie privalomi);
– atsakingos institucijos išduoti specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu atveju jie privalomi).
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
8. Administracinės paslaugos teikėjas Architektūros ir urbanistikos skyrius,
vyr. specialistė Ingrida Grigalaitienė,
208 kab., tel. (8 422) 69 008,
ingrida.grigalaitiene@radviliskis.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Valuckas,
tel. (8 422) 69 007, arturas.valuckas@radviliskis.lt
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 15 darbo dienų.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama nemokamai.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (doc), prašymo forma (pdf).
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – vienpusės sąveikos lygis.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti 6 punkte.
Gavus specialiuosius architektūros reikalavimus, statytojas kreipiasi į projektuotoją dėl projekto rengimo.
15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtrauktas į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 19.20.

Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas paslaugos teikimo sekos schema

Paskutinis atnaujinimas: 2014-06-10 11:06:25
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)