2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Baigtas rengti Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas

Radviliškio rajone jau baigtas įgyvendinti projektas „Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-045). Šis projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“.

Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį jis finansuotas iš Europos socialinio fondo ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma – 55 539,00 Lt, iš jų 47 208,15 Lt sudaro paramos lėšos, 8 330,85 Lt – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos lėšos.

2013 m. sausio 24 d. su Europos socialinio fondo agentūra buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-61-045 dėl projekto „Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano parengimas“ finansavimo. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012 m. gruodžio 14 d., pabaiga – 2014 m. balandžio 15 d. Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas baigtas rengti ir patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-18 įsakymu Nr. A-230-(8.2).

Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Radviliškio rajono teritorijų plėtra vyksta 2009 m. balandžio 16 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-677 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“ ir 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-440 „Dėl Radviliškio miesto bendrojo plano tvirtinimo“ pagrindu.

Projektu buvo siekiama parengti Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą. Tai padės stiprinti regioninę ir nacionalinę teritorijų planavimo sistemą ir įsitraukti į Europos dokumentų, darančių įtaką teritorijų planavimui, rengimą. Šis projektas prisideda prie optimalios teritorinio valdymo sistemos sukūrimo, nes būtent specialieji planai yra naudojami rengiant regioninius plėtros planus, įvairias strategijas. Parengtas Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas suformuos ilgalaikes Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas šilumos tiekimas vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

Šiame plane yra suderinti valstybės, Radviliškio rajono savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesai aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai, taip pat reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdai ir (arba) naudotinos kuro ir energijos rūšys šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose (zonose), be to, užtikrinta darni tinklų plėtra, nustatytos tinklų plėtros prioritetinės kryptys ir rezervuotos teritorijos šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones bei kitus reikalavimus.

Atsižvelgiant į parengtą Radviliškio rajono savivaldybės specialiojo planą, bus plėtojama Radviliškio rajono urbanistinė, inžinerinė, susisiekimo ir socialinė infrastruktūra, subalansuotas gyvenamųjų teritorijų užstatymo intensyvumas ir tankumas, lygiagrečiai bus rengiami kiti teritorinio planavimo dokumentai, kompleksiškai papildantys Radviliškio miesto bendrojo, specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinius, siekiant išvengti galimų prieštaravimų.

Projekto rezultatų tęstinumą užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Finansinį projekto rezultato tęstinumą, jeigu parengtas specialusis planas bus tikslinamas, koreguojamas ar keičiamas, užtikrins Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius.

Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą rengė UAB „TAEM Urbanistai“ pagal 2012 m. gruodžio 14 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį. Paslaugų suteikimo terminas buvo 15 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

Specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, atliekant strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranką. Išnagrinėjus Radviliškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentus buvo priimta išvada, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas šiam planui neprivalomas.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, šio projekto įgyvendinimo rezultatai padės užtikrinti Radviliškio rajono teritorijų darnų vystymąsi, racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Parengtas planas bus naudojamas rengiant tiek regioninius, tiek nacionalinius strateginius dokumentus, ir tai padės didinti viešojo administravimo efektyvumą.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-19 08:23:17
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)