2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio mieste įgyvendinamas dar vienas energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektas

Radviliškio mieste įgyvendinamas projektas „Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6C, atnaujinimas (modernizavimas)“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-103. Šis projektas vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2012 m. rugsėjo 28 diena, o pabaiga numatyta 2013 m. spalio 28 dieną. Projekto didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – beveik trys milijonai litų (2 996 565,00 Lt), finansavimo intensyvumas iki 100,00 proc. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Pastatas statytas 1964 metais ir neatitinka LR statybos normos RSN 143-92. Gerinant pastatų išorinių atitvarų energetines charakteristikas pagal energijos vartojimo audito rekomendacijas bus apšiltintos išorinės pastato sienos ir cokolis (3 942 m2), modernizuota apšvietimo ir karšto vandens sistemos, dalyje pastato renovuota mechaninė vėdinimo sistema, įrengiant šilumogrąžą, įrengtas automatinis reguliavimas katilinėje, apšiltintos sporto salės I a. grindys, esančios ant grunto (427 m2). Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarys sąlygas mažinti energijos vartojimą ir gerinti patalpų eksploatavimo sąlygas, užtikrinti Lietuvos higienos normose nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Remiantis energijos vartojimo auditu, įgyvendinus projektą bendri energijos sutaupymai kasmet sudarys apie 0,31 GWh.

Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarys sąlygas mažinti energijos vartojimą ir gerinti patalpų eksploatavimo sąlygas, užtikrinti Lietuvos higienos normoje HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 103-4858) nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas.

Projekto įgyvendinimo metu visus šiuos išvardintus pastato atnaujinimo darbus atliks rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“, laimėjęs viešojo pirkimo konkursą. Rangos sutartis dėl Radviliškio Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6 C, atnaujinimo (modernizavimo) projektinės dokumentacijos parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų buvo pasirašyta 2012 m. rugsėjo 28 d., leidimas statybai buvo gautas 2013 m. gegužės 31 d.

Radviliškio rajono savivaldybės mero Dariaus Brazio nuomone, atlikus planuotus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas pagerės komforto ir mikroklimato, mokymosi ir darbo sąlygos, nes sumažės natūralus šalto oro patekimas į patalpas, nes tai yra didelė problema rudens bei žiemos sezonais. Žiemos sezonais nebereikės naudoti papildomų priemonių šildymui, bus sutaupoma elektros energija ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos, taigi naudą pajus ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Įgyvendintas projektas atitinka 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei nacionalinės energetikos strategijos (patvirtinta LR Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046) nuostatas, Radviliškio rajono strateginio plėtros plano 2007–2013 metų 3.3. prioriteto 3.2. priemonę „Energijos efektyvumo didinimas bei pastatų renovavimas Radviliškio rajono ir miesto mokyklose“ ir Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano III prioriteto uždavinį „Didinti energijos vartojimo efektyvumą renovuojant viešosios paskirties pastatų energetines sistemas“.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 18:08:51
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)