2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Įgyvendintas dar vienas energijos vartojimo efektyvumo didinimo visuomeninės paskirties pastatuose projektas

ES

Radviliškio mieste įgyvendintas projektas „Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6C, atnaujinimas (modernizavimas)“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-103. Šis projektas vykdytas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Įgyvendintas projektas atitinka 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei nacionalinės energetikos strategijos (patvirtinta LR Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046) nuostatas, Radviliškio rajono strateginio plėtros plano 2007–2013 metų 3.3. prioriteto 3.2. priemonę „Energijos efektyvumo didinimas bei pastatų renovavimas Radviliškio rajono ir miesto mokyklose“ ir Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano III prioriteto uždavinį „Didinti energijos vartojimo efektyvumą renovuojant viešosios paskirties pastatų energetines sistemas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2012 m. rugsėjo 28 d., pabaiga – 2013 m. spalio 28 d. Projekto didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – beveik trys milijonai litų (2 996 565,00 Lt), finansavimo intensyvumas – iki 100,00 proc. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Statytas 1964 metais, šis pastatas jau neatitinka LR statybos normos RSN 143-92. Pagal energijos vartojimo audito rekomendacijas gerinant pastatų išorinių atitvarų energetines charakteristikas buvo apšiltintos išorinės pastato sienos ir cokolis (3 942 kv. m), modernizuotos apšvietimo ir karšto vandens sistemos, dalyje pastato renovuota mechaninė vėdinimo sistema (įrengta šilumogrąža), įrengtas automatinis reguliavimas katilinėje, apšiltintos sporto salės grindys, esančios ant grunto (427 kv. m).

Projekto įgyvendinimo metu visus šiuos išvardytus pastato atnaujinimo darbus atliko rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“, laimėjęs viešojo pirkimo konkursą. Rangos sutartis dėl Radviliškio Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6 C, atnaujinimo (modernizavimo) projektinės dokumentacijos parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir darbų buvo pasirašyta 2012 m. rugsėjo 28 d., leidimas statybai buvo gautas 2013 m. gegužės 31 d., o galutinis atliktų darbų aktas pasirašytas 2013 m. rugsėjo 27 d. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninę priežiūrą atliko UAB „Statybų techninė priežiūra“ specialistai.


Lizdeikos gimnazija prieš...


...ir po renovacijos.

Remiantis energijos vartojimo auditu, įgyvendinus projektą bendras energijos sutaupymas kasmet sudarys apie 0,31 GWh.

Įgyvendintos energijos vartojimo efektyvumo priemonės sudarys sąlygas sumažinti energijos vartojimą bei geriau eksploatuoti patalpas. Taip bus užtikrinta atitiktis Lietuvos higienos normoje HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas“ nustatytiems bendriesiems sveikatos saugos reikalavimams (Žin., 2011, Nr. 103-4858).

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės nuomone, atlikus planuotus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas, pagerėjo komforto ir mikroklimato, mokymosi ir darbo sąlygos, nes į patalpas patenka mažiau šalto oro. Tai buvo didelė problema rudens bei žiemos sezonais. „Pastato šildymo sezonais bus taupoma energija ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos, taigi naudą pajus ir Radviliškio rajono savivaldybė“, – teigė J. Margaitienė.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-24 15:18:34
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)