2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Radviliškio rajone baigtas įgyvendinti dar vienas energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektas

Radviliškio rajone baigtas įgyvendinti projektas „Radviliškio rajono Vaižganto gimnazijos pastato Radviliškyje, Vaižganto g. 29, rekonstravimas“, projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-05-009. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. rugsėjo 23 d., o pabaiga buvo numatyta 2012 metų kovo 23 dieną, tačiau šiuo metu visos veiklos jau baigiamos įgyvendinti. Projekto didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – beveik trys milijonai litų (2 882 000,00 Lt). Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, jis buvo finansuotas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Radviliškio Vaižganto gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Pastatas pastatytas 1973 metais ir neatitiko Lietuvos Respublikos statybos normos RSN 143-92. Gerinant pastatų išorinių atitvarų energetines charakteristikas, buvo keičiami likę nepakeisti mediniai langai (4,8 m2) bei išorės durys (3 m2), apšiltintos išorinės pastato sienos (3 341 m2), sutapdinto stogo (840 m2) ir šlaitinio stogo perdanga (1 600 m2), rekonstruota šildymo ir karšto vandens sistema (8 263 m2), modernizuota apšvietimo sistema (pakeisti 271 vnt. šviestuvų), dalyje pastato renovuota mechaninė vėdinimo sistema, įrengiant šilumogrąžą (756 m2), apšiltintos sporto salės I a. grindys (466 m2) pagal energijos vartojimo audito rekomendacijas. Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarė sąlygas mažinti energijos vartojimą ir gerinti patalpų eksploatavimo sąlygas, užtikrinti Lietuvos higienos normose nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Remiantis energijos vartojimo auditu, įgyvendinus projektą bendri energijos sutaupymai kasmet sudarys apie 344,83 MWh.

Projekto įgyvendinimo metu visus šiuos išvardintus rekonstrukcijos darbus atliko rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“, laimėjęs viešojo pirkimo konkursą. Pagal projektavimo ir rangos darbų sutartį, darbai turėjo būti atlikti per 17 mėnesių, o faktiškai jie atlikti per 14 mėn.

Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas sudarė sąlygas mažinti energijos vartojimą ir gerinti patalpų eksploatavimo sąlygas, užtikrinti Lietuvos higienos normose HN 21:1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės“ (Žin., 1999, Nr. 37-1143) nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas.

Rajono Savivaldybės mero Antano Čepononio nuomone, „atlikus planuotus darbus ir įgyvendinus projekto veiklas, pagerėjo komforto ir mikroklimato, mokymosi ir darbo sąlygos, nes sumažėjo natūralus šalto oro patekimas į patalpas, o tai yra didelė problema rudens bei žiemos sezonais. Žiemos sezonais nebereikės naudoti papildomų elektrinių šildytuvų, bus sutaupoma elektros energija ir efektyviai naudojamos energetiniams ištekliams skiriamos lėšos, taigi naudą pajus ir Radviliškio rajono savivaldybė“.

Projekto įgyvendinimo rezultatas – atnaujintame viešosios paskirties pastate kasmet bus sutaupyta 0,34 GWh energijos. Įgyvendintas projektas atitinka 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei Nacionalinės energetikos strategijos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046) nuostatas, Radviliškio rajono strateginio plėtros plano 2007–2013 metų 3.3 prioriteto 3.2 priemonę „Energijos efektyvumo didinimas bei pastatų renovavimas Radviliškio rajono ir miesto mokyklose“ ir Šiaulių regiono 2007–2013 m. plėtros plano III prioriteto uždavinį „Didinti energijos vartojimo efektyvumą renovuojant viešosios paskirties pastatų energetines sistemas“.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-01 21:02:10
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)