2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
VšĮ Radviliškio ligoninėje teikiamų paslaugų restruktūrizavimo programa

Projektas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategiją.

Projekto vykdytojas – VšĮ Radviliškio ligoninė.

Projekto trukmė – 2003–2008 metai. I etapas (2003–2005 metai) jau baigtas.

2006 metų programos tikslas ir uždaviniai formuojami vadovaujantis sveikatos apsaugos sistemos II restruktūrizavimo etapu bei ilgalaike raidos strategija, laikantis tęstinumo principo.

Tikslas – restruktūrizuoti VšĮ Radviliškio ligoninę, rekonstruojant padalinių patalpas, užtikrinant kvalifikuotų specialistų veiklą, atnaujinat ir įdiegiant naujas medicinos technologijas, užtikrinančias kokybiškas medicinos paslaugas ir jų prieinamumą, ir vykdant I restruktūrizacijos etapo programos tęstinumą.

2006 metų uždaviniai:

1. Atsižvelgiant į pacientų srautus ir paslaugų poreikį, renovuoti Priėmimo-skubios pagalbos skyrių.

2. Didėjant operaciniam aktyvumui ir chirurgijos paslaugų poreikiui, renovuoti operacinį skyrių, optimizuojant chirurgijos paslaugas.

Projekto rezultatai: įkurta Konsultacinė poliklinika, Akušerijos ir ginekologijos skyrius perkeltas į naujas suremontuotas patalpas, atidarytas Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, chirurgijos ir Traumatologijos skyriai sujungti į vieną Chirurgijos skyrių, įsigyjama naujos medicininės ir diagnostikos įrangos.

Lėšų poreikis 2006 metams – 3 509,5 tūkst. litų.

Kaip pasikeis radviliškiečių gyvenimas įgyvendinus projektą? Dėl vykstančios restruktūrizacijos VšĮ Radviliškio ligoninėje teikiamos paslaugos tampa labiau prieinamos, gerėja gydymosi sąlygos:

1. Aukšta specialistų kvalifikacija leidžia užtikrinti kvalifikuotą planinę ir būtiną pagalbą, teikiant antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines paslaugas.

2. Gerėjanti materialinė-techninė ligoninės bazė, įsigyta nauja diagnostikos aparatūra, atitinkanti įstaigai keliamus licencijavimo reikalavimus, sudaro sąlygas laiku teikti kokybiškas medicinos paslaugas ir racionaliai panaudoti išteklius.

3. Padalinių stambinimas, atskirų skyrių sujungimas užtikrina daugiaprofilinių medicinos paslaugų gavimą ir prieinamumą pacientams vienoje įstaigoje.

4. Atsiras galimybių pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, pacientai ligoninėje galės pasirinkti vienvietes palatas, kurių aplinka leis jaustis kaip namuose.

VšĮ Radviliškio ligoninės restruktūrizacijos planas 2003–2008 metams

Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės restruktūrizavimo strategijos rengimą inicijavo Radviliškio ligoninė. Buvo įvertinta tai, kad pagal Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos numatytą privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų sunaudojimo ir skirstymo strategiją bei kryptis, be konkretaus įstaigos restruktūrizavimo plano ateičiai, negalės būti užtikrintas Radviliškio ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamas ir stabilus apmokėjimas. Tai turi įtakos ir šios ligoninės funkcionavimui. Parengusi, suderinusi ir patvirtinusi šį planą, ligoninė turės puikių galimybių tinkamai organizuoti darbą, numatyti paslaugų teikimo kryptis ir turėti garantijų ateities veiklai. Radviliškio ligoninės restruktūrizavimo programa parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 355 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 28-1147; 2004, Nr. 114-5132), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. V-1B3, vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategijos nuostatomis, tikslais, restruktūrizavimo kriterijais ir siekiamais rezultatais.

Programa apibendrinama aptariant pirmojo restruktūrizavimo etapo (2003–2005 m.) rezultatus bei strategiją (2006–2008 m.).

Rengiant Radviliškio ligoninės restruktūrizavimo planą, netaikytas Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 31-1012) bei jame nurodytos procedūros.

VšĮ Radviliškio ligoninės strateginiai tikslai:

Generalinis tikslas – restruktūrizuojant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą, užtikrinti geresnį gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų poreikių patenkinimą, aukštesnę paslaugų kokybę, saugumą ir prieinamumą bei racionalesnį išteklių panaudojimą.

Tikslai:

1. restruktūrizuoti VšĮ Radviliškio ligoninę, optimizuojant skyrių patalpas ir kvalifikuotų specialistų veiklą;

2. modernizuoti VšĮ Radviliškio ligoninę, įdiegiant naujas technologijas.

Strateginių tikslų įgyvendinimo trukmė – 2003–2008 m.

Ilgalaikiai įsipareigojimai:

1. renovuoti bei išplėtoti įstaigos padalinių tinklą;

2. efektyviai panaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius;

3. atnaujinti medicinos techniką ir technologijas ligoninėje;

4. užtikrinti nuolatinį sveikatos priežiūros paslaugų gerinimą.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

1. įgyvendinti ligoninės patalpų renovacijos programą 2004–2006 m.;

2. įgyvendinti energijos resursų taupymo programą 2005–2006 m.;

3. atidaryti modernų Akušerijos-ginekologijos skyrių 2005 m.;

4. nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją;

5. pritraukti reikalingus specialistus, siekiant užtikrinti būtiną medicininę pagalbą;

6. didinti darbuotojų darbo užmokestį, optimizuojant jų darbo sąlygas;

7. įsigyti naują medicininę įrangą ligų diagnostikai;

8. įsigyti naują kompiuterinę ir biuro techniką, kompiuterizuoti darbo vietas;

9. atnaujinti sterilizacijos-dezinfekcijos technologijas;

10. sumažinti ligonių hospitalizacijos rodiklį, didinti dienos stacionaro, ambulatorinių paslaugų apimtis;

11. plėsti stacionarines ir ambulatorines pirminės reabilitacijos paslaugas.

2003–2005 m. VšĮ Radviliškio ligoninėje vykdoma restruktūrizacija iš esmės pakeitė ligoninės įvaizdį apskrities kontekste. Pakito ligoninės padalinių struktūra, palaipsniui reorganizuojami skyriai įsikuria suremontuotose, higienos normas atitinkančiose patalpose. Sėkmingai vykdoma restruktūrizacija leido priartėti prie įstaigos siektinų rodiklių, nurodytų Šiaulių apskrities VšĮ Radviliškio ligoninės restruktūrizavimo plane, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-804.

Danutė Povelauskienė, VšĮ Radviliškio ligoninės direktorė.

Atnaujinti Priėmimo-skubios pagalbos ir Chirurgijos skyriai.

Erdvi naujoji Konsultacinė poliklinika.

Informaciją apie vykdomus projektus pateikė VšĮ Radviliškio ligoninė.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-05 15:22:34
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)