2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Paveldosaugos ir turizmo skyrius - vedėjas

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties viešojo administravimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, saugomas teritorijas, žemės naudojimo apribojimus. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, tarptautinėmis konvencijomis ir kt.;
6.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir teisę vairuoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo valstybės ir savivaldybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, tikrina jų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui (toliau vadinama – Departamentas) Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
7.2. informuoja Departamentą apie Savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir vietovių;
7.3. nustato valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
7.4. dalyvauja organizuojant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentų rengimą bei svarstant kitų planavimo subjektų parengtus saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentus ir juos derina;
7.5. dalyvauja rengiant saugomų objektų teritorijų, saugomų vietovių ir apsaugos zonų raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas;
7.6. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos programas, organizuoja jų vykdymą bei kontrolę;
7.7. nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosioms savybėms nustatyti ir sprendimams dėl teisinės apsaugos reikalingumo priimti rengia Savivaldybės tarybai sprendimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau vadinama – Vertinimo taryba) steigimo, organizuoja jos darbą ir techninį aptarnavimą;
7.8. vadovaudamasi Vertinimo tarybos sprendimais rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl kultūros paveldo objektų skelbimo Savivaldybės saugomais ir informuoja Kultūros paveldo departamentą ir visus asmenis, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokių objektų teritorijos ribose yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;
7.9. sudaro ir išduoda Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, pasirašo su valdytojais objektų apsaugos sutartis;
7.10. teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės saugomi kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;
7.11. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;
7.12. tikrina ir nustato saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose, saugomose vietovėse ir apsaugos zonose tvarkybos darbų projektų atitikimą teritorijų planavimo dokumentuose bei projektavimo sąlygų sąvade nustatytiems paveldosauginiams reikalavimams;
7.13. dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos posėdžiuose tvirtinant savivaldybės teritorijų bendruosius ir detaliuosius planus, kai tose teritorijose yra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių;
7.14. peržiūri teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų ribas, nustato jiems paveldosauginius apribojimus, prižiūri Savivaldybės tarybos įsteigtus kultūrinius draustinius, kontroliuoja, kaip jose naudojama žemė, taip pat žemės savininkų ir valdytojų veiklą, susijusią su teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais paveldosauginiais apribojimais, organizuoja paveldotvarkos planų rengimą;
7.15. tikrina nekilnojamojo kultūros paveldo objektų būklę, vykdo jų stebėseną, apžiūrą ir vertinimą bei kaupia informaciją;
7.16. teikia Savivaldybės administracijos padaliniams, Savivaldybės įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims istorinę, tyrimų, projektinę medžiagą apie kultūros paveldo objektus, taip pat siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimais;
7.17. tikrina saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose, saugomose vietovėse ir apsaugos zonose atminimo-įamžinimo lentų, mažųjų architektūros formų, laikinų statinių projektus ir juos derina;
7.18. tarpininkauja tarp nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų ir Departamento: priima valdytojų prašymus ir su savo pasiūlymais teikia valdytojams atsakymus;
7.19. teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai pasiūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
7.20. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą.
7.21. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais;
7.22. rengia ir teikia rajono savivaldybės tarybai tvirtinti savivaldybės turizmo plėtros programą, organizuoja jos vykdymą;
7.23. rengia savivaldybės turizmo ir rekreacijos schemas ir projektus;
7.24. rengia ir teikia pasiūlymus dėl viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros projektų;
7.27. atlieka Savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;
7.28. teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų už savivaldybei priklausančių rekreacinių išteklių naudojimą dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo;
7.29. padeda organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;           
7.30. bendradarbiauja su švietimo įstaigomis ir padeda rengiant muziejines moksleivių lavinimo programas;
7.31. koordinuoja kraštotyrinės veiklos organizavimą draugijose, mokyklose ir visuomeninėse organizacijose;
7.32. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal Skyriaus kompetenciją;
7.33. vykdo vyriausiojo specialisto pareigybei priskirtas funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
7.34. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštišku ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-02 11:13:45
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)