2021 m. gegužės 11 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Vyriausiasis specialistas - Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei
 1. kontroliuoja, kaip mieste laikomasi teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose, želdynų apsaugos, gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų naudojimo, žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose numatančių taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos ir kitų Savivaldybės institucijų;
 2. kontroliuoja Savivaldybei pavaldžių institucijų ir kt. institucijų (asmenų), pagal sutartį atsakingų už savivaldybės teritorijos sanitariją, darbą sanitarinės kontrolės objektuose. Sanitarinės kontrolės objektai: gatvių, skverų, aikščių ir kitos savivaldybės teritorijos, buitinių atliekų surinkimo ir padarymo nekenksmingomis vietos, visuomeninis kelių transportas, stotys ir stotelės, pramogų ir poilsio organizavimo vietos, parkai, paplūdimiai, poilsio, automobilių stovėjimo aikštelės, garažų teritorijos, kapinės, viešieji tualetai, sąvartynai, gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo vietos, vaikų žaidimų aikštelės, kiemai, sporto aikštynai ir kt.;
 3. kontroliuoja juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitariją ir tvarką, žodžiu ir raštu reikalauja laikytis higienos normų ir sanitarinių reikalavimų;
 4. taiko administracinio poveikio priemones asmenims, nesilaikantiems sanitarinių reikalavimų, už įvykdytus administracinius teisės pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110, 161, 161-1, 162, 166, 167, 185, 185-1 ir pagal įgaliotus kitus straipsnius. Surašo administracinius teisės pažeidimų protokolus, perduoda juos svarstyti administracinei komisijai prie Savivaldybės tarybos;
 5. nagrinėja vyriausiojo specialisto kompetencijai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas, išvardytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 239-3 straipsnyje, skiria administracines nuobaudas;
 6. rengia sanitarijos taisyklių projektus ir teikia juos Savivaldybės tarybai tvirtinti. Teikia pasiūlymus administracijos struktūriniams padaliniams dėl galiojančių taisyklių tam tikrų higienos reikalavimų pakeitimo ar papildymo būtinais sanitarijos būklei gerinti reikalavimais;
 7. vykdo gyventojų apsaugą nuo padidinto gatvių, buitinio triukšmo, dirvožemio, vandens ir oro taršos, infekcinių ligų; analizuoja oro, paviršinio ir požeminio vandens kokybę, želdinių ir biologinės įvairovės būklę, siūlo priemones jai gerinti;
 8. nustato privalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (deratizacijos, dezinsekcijos, dezinfekcijos) būtinumą bei kontroliuoja kenksmingumo pašalinimo darbų vykdymą tam tikrose sanitarinės kontrolės objektuose, gyvenamųjų namų rūsiuose, visuomeniniuose pastatuose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, esančiose savivaldybės teritorijoje;
 9. organizuoja ir vykdo gyvūnų (kačių, šunų ir kt.) priežiūros ir reguliavimo kontrolę;
 10. teikia sanitarijos kontrolės rezultatų ataskaitas bei išvadas savivaldos institucijai, visuomenei;
 11. rengia projektus sanitarijos būklei mieste gerinti, organizuoja visuomenės sanitarinį, aplinkosauginį švietimą (straipsniai rajoninėje spaudoje; savivaldybės tinklalapyje);
 12. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, rengia jiems atsakymų projektus, konsultuoja, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką;
 13. pagal kompetenciją rengia Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus, kitus Savivaldybės administracijos vidaus dokumentus, sutartis;
 14. pagal kompetenciją bendradarbiauja bei koordinuoja veiksmus su Savivaldybės administracijos padaliniais, Valstybinėmis institucijomis bei kitomis įstaigomis ar organizacijomis;
 15. organizuoja aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą; ekologinių programų rengimą ir jų įgyvendinimą;
 16. kontroliuoja aplinkos apsaugos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
 17. teikia pasiūlymus aplinkosaugos projektams rengti bei vykdyti; ieško tarptautinių ir kitų finansavimo šaltinių investiciniams ir kitiems aplinkosaugos projektams įgyvendinti;
 18. įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip laikomasi Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, pertvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarkos;
 19. organizuoja Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir susijusių norminių teisės aktų įgyvendinimą, išduoda leidimus rajono želdiniams šalinti ir kitaip pertvarkyti, priima sprendimus dėl želdinių atkūrimo, vykdo jų kontrolę;
 20. nagrinėja ūkinės veiklos subjektų poveikio aplinkai vertinimo programas bei ataskaitas ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus;
 21. derina Radviliškio rajono įmonių, kitų juridinių ir fizinių asmenų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, projektuojamų ir rekonstruojamų objektų techninę dokumentaciją (aplinkosaugos dalį);
 22. koordinuoja Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą ir teikia pasiūlymus dėl programos lėšų panaudojimo;
 23. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą ir kontroliuoja patvirtintos programos priemonių vykdymą. Reikalui esant, teikia Savivaldybės tarybai tikslinti programos priemonių planą, suderinus su Savivaldybės administracijos Finansų skyriumi;
 24. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal pareigybės kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
 25. užtikrina tinkamą dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą;
 26. vykdo kitas Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir pavedimus.
Paskutinis atnaujinimas: 2015-03-18 14:55:13
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)