2020 m. birželio 7 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Architektūros ir urbanistikos skyrius - Vyriausioji specialistė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyriausias specialistas turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos, mechanikos ar aplinkos inžinerijos krypčių išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, statybą, geodeziją, kt. Gebėti nurodytus teisės aktus taikyti praktiškai.
8. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, gerai dirbti AutoCAD ir geografinėse informacinėse sistemose (GIS) orientuotomis kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
9. Mokėti naudotis topografiniais-inžineriniais planais, teritorijų planavimo dokumentais.
10. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.
11. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

12.1. nagrinėja priimtas paraiškas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos įstatymo bei galiojančių norminių aktų požiūriu, laiku informuoja pareiškėją apie priežastis dėl kurių negalima išduoti planavimo sąlygų sąvado.
12.2. rengia detaliųjų teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų valdytojams ar naudotojams sutartis.
12.3. rengia teritorijų planavimo sąlygas ir planavimo sąlygų sąvadus teritorijų planavimo dokumentams ir kaimo plėtros žemėtvarkiniams projektams rengti.
12.4. organizuoja savivaldybės kaip organizatoriaus rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo su visuomene procedūras, priima ir analizuoja pareikštus pasiūlymus, informuoja visuomenę apie priimtus sprendimus.
12.5. priima, patikrina Nuolatinei statybos komisijai pateiktų teritorijų planavimo dokumentų ir projektų atitiktį keliamiems reikalavimams.
12.6. rengia medžiagą Nuolatinės statybos komisijos posėdžiams, ruošia, registruoja bei kaupia posėdžių protokolus teritorijų planavimo dokumentams tvirtinti.
12.7. ruošia savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo.
12.8. nustatyta tvarka registruoja parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir kaupia jų archyvą.
12.9. vykdo budinčio plano papildymą teritorijų planavimo dokumentų srityje.
12.10. priima, patikrina derinimui pateiktų projektų dokumentų sudėtį ir atitiktį keliamiems reikalavimams, informuoja derinančias institucijas apie projekto derinimo procedūros pradžią;
12.11.   rengia statybą leidžiančius dokumentus;
12.12. chronologine tvarka registruoja kompiuterio laikmenose ir statybą leidžiančių dokumentų registracijos žurnaluose, išduotus statybą leidžiančius dokumentus;
12.13. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Architektūros ir urbanistikos skyriaus archyvą, laiku perduoda medžiagą tolesniam dokumentų saugojimui;
12.14. dalyvauja komisijų, į kurias yra paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, darbe;
12.15. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-03 11:43:03
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)