2021 m. spalio 26 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Vyriausioji vidaus auditorius - Lina Petraitienė

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo vidaus auditoriaus pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

II. PASKIRTIS

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo vidaus auditoriaus pareigybė reikalinga vidaus auditui atlikti bei pažangos stebėjimui vykdyti Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybės tarybos įsteigtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja Savivaldybės turtą ir juo disponuoja (toliau viešieji juridiniai asmenys).

III. VEIKLOS SRITIS 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – vidaus auditas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus bei normas, raštvedybos taisykles;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vidaus audito, audito, finansų, ekonomikos ar buhalterinės apskaitos srityse;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis, MS Word,  MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. siekdamas veiksmingai atlikti vidaus auditą ir nustatyti problemas, susijusias su vidaus audito sistemos funkcionavimu viešuosiuose juridiniuose asmenyse ir padėti jiems įgyvendinti savo tikslus, tikrina ir vertina:

5.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
5.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimams,  kitiems teisės aktams;
5.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;
5.1.4. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų vykdymą bei joms skirtų lėšų panaudojimą;
5.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
5.1.6. lėšų gautų iš Europos Sąjungos, užsienio investicijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
5.1.7. Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
5.1.8. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;
5.1.9. atlieka kompleksinius ir teminius vidaus auditus pagal atskirus skyriaus vedėjo pavedimus;

5.2. siekdamas susisteminti vidaus audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus ir pateikia juos skyriaus vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu, sudaro dokumentų bylą;
5.3. siekdamas apibendrinti atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas, pateikdamas jose išvadas ir rekomendacijas dėl nustatytų neatitikimo ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo;
5.4. atlikęs vidaus auditą atsiskaito skyriaus vedėjui;
5.5. teikia viešojo juridinio asmens vadovui informaciją ir konsultaciją planuojant, kuriant ir diegiant vidaus kontrolės sistemos elementus, siekdamas padėti įgyvendinti veiklos tikslus;
5.6. siekdamas nustatyti, ar vykdomas rekomendacijų įgyvendinimo planas audituotame subjekte, vykdo poauditinę veiklą ir pažangos stebėjimą;
5.7. siekdamas vykdyti skyriaus funkcijas ne vidaus audito srityje:

5.7.1. vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
5.7.2. veda skyriaus darbuotojų mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.7.3. tvarko skyriaus dokumentų bylas ir perduoda saugojimui į archyvą;
5.7.4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO VIDAUS AUDITORIAUS PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-23 11:24:26
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)