2020 m. birželio 7 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Architektūros ir urbanistikos skyriaus pareigybės aprašymas - Vaida Jakubauskaitė

V. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities matavimų, aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos ar žemėtvarkos krypčių išsilavinimą.
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, geodeziją ir kartografiją, statybą, teritorijų planavimą, žemėtvarką;
5.3. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, gerai dirbti AutoCAD ir geografinėse informacinėse sistemose (GIS) orientuotomis kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
5.5. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB4S TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
6.1. sprendžia geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos klausimus;
6.2. tikrina ir derina topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus informacinėse sistemose;
6.3. tvarko geodezinių punktų apskaitą, organizuoja jų apsaugą, periodinį atnaujinimą ir parametrų tikslinimą;
6.4. tvarko savivaldybės turtą, kurį sudaro geodezinio tinklo sudarymo ir atnaujinimo medžiaga, visų mastelių, pagal įvairias koordinačių sistemas sudaryti analoginiai ir skaitmeniniai topografiniai planai;
6.5. teikia vartotojams geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei georeferencinius duomenis;
6.6. nustatyta tvarka dirba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS);
6.7. nagrinėja pateiktus prašymus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti urbanizuotose teritorijose ir juos registruoja Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS);
6.8. nustato Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;
6.9. konsultuoja piliečius geodezijos ir žemėtvarkos klausimais;
6.10. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYB4S TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-26 16:17:37
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)