2020 m. gruodžio 5 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius - Vyriausiasis specialistas 5

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, privalo:

6.1 turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą;
6.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6.2. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo;
6.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
6.4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
6.5. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
6.6. gebėti vykdyti Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosiuose nuostatuose nustatytas funkcijas;
6.7. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. prižiūri rajono Savivaldybės kūno kultūros ir sporto politikos Savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose įgyvendinimą, vykdo Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto bei švietimo įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus; padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės švietimo politiką;
7.2. tiria, analizuoja ir vertina vaikų, suaugusiųjų, neįgaliųjų asmenų kūno kultūros ir sporto poreikių tenkinimo galimybes Savivaldybėje ir nustato švietimo įstaigų ir sporto organizacijų veiklos pokyčius. Išvadas ir siūlymus teikia Skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.3. skatina rajono sporto ir švietimo įstaigas rengti sveikos gyvensenos, kūno kultūros ir sporto programas, projektus ir teikti juos įvairiems fondams;
7.4. vykdo kuruojamų sričių švietimo stebėseną pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą;
7.5. koordinuoja rajono sporto trenerių atestaciją;
7.6. prižiūri rajono Savivaldybės sporto ir švietimo įstaigų: Plaukimo baseino, Muzikos mokyklos, Dailės mokyklos, Švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyriaus, Pociūnėlių pagrindinės mokyklos, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio ir Grinkiškio Jono Poderio gimnazijų formaliojo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo organizavimą, analizuoja kuruojamų įstaigų veiklą;
7.7. analizuoja ir vertina kuruojamų mokyklų veiklos ir dokumentų atitikimą teisės aktų bei įforminimo reikalavimams;
7.8. konsultuoja kuruojamų mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;
7.9. konsultuoja mokyklų vadovus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo klausimais;
7.10. dalyvauja kuruojamų mokyklų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos komisijų veikloje, stebi ir vertina pedagogų praktinę veiklą;
7.11. dalyvauja, esant reikalui, kuruojamų mokyklų tarybų, mokytojų tarybų posėdžiuose, mokyklų metodinių grupių pasitarimuose, ugdytinių renginiuose;
7.12. prižiūri Priėmimo į valstybinę ir Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo ir Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas aprašo Savivaldybės švietimo įstaigose vykdymą;
7.13. analizuoja, civilinės saugos, žmogaus saugos, saugaus eismo, kūno kultūros ir šokio, dailės, muzikos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitiktį pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programoms ir teikia konsultacijas mokyklų vadovams;
7.14. prižiūri pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimą rajono savivaldybės mokyklose;
7.15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis, ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
7.16. vykdo teisės aktų, susijusių su kuruojamomis sritimis, sklaidą;
7.17. išduoda neformaliojo vaikų švietimo, pagrindinio išsilavinimo, brandos atestatų, brandos atestatų priedų ir kitus išsilavinimo pažymėjimų blankus, tvarko atestatų išdavimo-priėmimo duomenis Mokinių registre, rengia išsilavinimo pažymėjimų blankų panaudojimo ataskaitas ir teikia jas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui;
7.18. dalyvauja komisijų veikloje, siekdamas įgyvendinti komisijoms  iškeltus uždavinius;
7.19. koordinuoja brandos egzaminų vykdymą savivaldybės teritorijoje, užtikrindamas sėkmingą jų vyksmą;
7.20. vykdo kuruojamų sričių švietimo stebėseną pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą;
7.21. vykdo kitus, su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 16:13:38
Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Mindaugas Pauliukas


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)