2019 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Finansų skyrius - Vyresnioji specialistė 3
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą.
6.3. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, planuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
6.5. išmanyti buhalterinę apskaitą, ekonomiką, finansus, kreditus bei jų planavimą ir analizavimą.
6.6. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office Word, Outlook ir Excel, MASIS, My Lobster kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskirtos funkcijos:

7.1. organizuoti biudžeto apskaitą ir jo vykdymą, sudaryti rajono biudžeto (iždo) vykdymo buhalterines ataskaitas pagal VSAFAS reikalavimus, suvesti duomenis į Finansų ministerijos paruoštą informacinę sistemą VSAKIS;
7.2. užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamų dokumentų įforminimo kontrolę;
7.3. analizuoti perduotoms savivaldybėms (deleguotoms) funkcijoms skirtų lėšų panaudojimą, sudaryti ir teikti ketvirtines ir metines atskaitomybės formas ministerijoms, departamentams, inspekcijoms arba tarnyboms pagal finansuojančių institucijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašus;
7.4. organizuoti ir analizuoti švietimo įstaigų moksleivio krepšelio, neformaliojo švietimo ir kitų lėšų panaudojimą, teikti atskaitomybės formas Švietimo ir mokslo ministerijai;
7.5. organizuoti ir analizuoti finansuojančių institucijų pagal finansavimo sutartis skiriamų valstybės biudžeto arba Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, apskaitą, kontrolę ir teikti ataskaitas;
7.6. vesti analitinę ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų, kitų skolinių įsipareigojimų apskaitą ir analizę, paruošti atskaitomybės formas (Nr. 3 sav.), pateikti Finansų ministerijai ir duomenis suvesti į informacinę sistemą VSAKIS;
7.7. tvarkyti PVM apskaitą ir teikti atskaitomybę Valstybinei mokesčių inspekcijai;
7.8. tvarkyti pajamų iš mokesčių, pavedimų lėšų, buvusio UAB „Baisogalos komunalinio ūkis“ gyventojų skolų ir kitų iždo lėšų apskaitą;
7.9. organizuoti nuomos mokesčio už valstybinę žemę įmokų tvarkymą, nuomos mokesčio apskaitą, ataskaitų, suvestinių formavimą, mokestinių prievolių formavimą, jų apskaitą, bendrosios nepriemokos ataskaitų formavimą ir spausdinimą, mokėjimo terminų bei kitų apskaitos duomenų tvarkymą apskaitos programa;
7.10. suderinus su skyriaus vedėju ruošti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir teikti rajono Savivaldybės tarybai klausimus pagal pareigybės aprašymą;
7.11. konsultuoti finansininkus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais pavaldžiose įstaigose ir organizacijose;
7.12. teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ekonomiško ir racionalaus lėšų naudojimo klausimais pagal kompetenciją;
7.13. organizuoti ir atsakyti už savo darbo dokumentų archyvo tvarkymą;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.15. reikalui esant, pavaduoti vyriausiąjį specialistą valstybinės žemės nuomos apskaičiavimo klausimais ir dirbti su žemės nuomos mokesčio programa bei atlikti kitas jo pareigas;
7.16. atostogų ar ligos atveju pavaduoti vyriausiąjį specialistą atliekantį finansavimo funkciją asignavimų valdytojams, pagal jų pateiktas paraiškas;
7.17.  pasirašyti mokėjimo pavedimus antruoju parašu;
7.18. vykdyti kitus, vienkartinio pobūdžio, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-20 08:33:25
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)