2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Šeduvos miesto seniūnijos seniūnas - Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Seniūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti su MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Seniūno pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas;
7.2. planuoja ir organizuoja Seniūnijos veiklą, sprendžia Seniūnijos kompetencijai priklausančius klausimus, kontroliuoja, kaip vykdomos Seniūnijai priskirtos funkcijos;
7.3. rengia Seniūnijos veiklos nuostatų, seniūno pareigybės aprašymo projektus, jų pakeitimus ir papildymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui, teikia pasiūlymus dėl Seniūnijos darbuotojų darbo sąlygų, jų skatinimo, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, pildo Seniūnijos tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.4. atlieka Seniūnijos vidaus administravimą, siekiant įgyvendinti Seniūnijos veiklos nuostatus;
7.5. išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.6. administruoja Seniūnijai skirtus asignavimus;
7.7. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atlieka jam priskirtas
personalo valdymo funkcijas;
7.8. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
7.9. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.10. organizuoja prekių, paslaugų, darbų pirkimą ir sudaro bendrojo pobūdžio ūkinės veiklos sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.11. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.12. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.13. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;
7.14. šaukia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
7.15. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos darbuotoją;
7.16. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
7.17. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus Seniūnijos teritorijoje, sudaro viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis;
7.18. organizuoja ir kontroliuoja Seniūnijos bendro naudojimo teritorijų, kelių, gatvių, pėsčiųjų takų, skverų valymą, želdinių priežiūrą, gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;
7.19. organizuoja Seniūnijos teritorijoje esančių kapinių priežiūrą, išduoda leidimus laidoti;
7.20. rengia Seniūnijos veiklos programas ir teikia jas svarstyti seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą, ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.21. organizuoja Seniūnijai priskirto turto eksploatavimą ir jo apsaugą;
7.22. užtikrina tikslingą Seniūnijos autotransporto panaudojimą;
7.23. prireikus rūpinasi Seniūnijos teritorijoje gyvenančiomis socialiai remtinomis šeimomis, neįgaliaisiais, socialinės atskirties asmenimis, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl socialinės paramos teikimo Seniūnijos gyventojams, organizuoja dokumentų ruošimą, socialinės paramos teikimą;
7.24. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo įgaliotų asmenų nurodymus civilinės saugos srityje;
7.25. dalyvauja rajono Ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) veikloje;
7.26. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus, referendumus, apklausas bei seniūnaičių rinkimus;
 7.27. atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi Seniūnijoje; dalį teisių ir pareigų saugos darbe, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos klausimais Seniūnas gali perduoti kompetentingam Seniūnijos darbuotojui. (darbdavio teisių ir pareigų saugos darbe klausimais perdavimas įgaliotam asmeniui neatleidžia darbdavio nuo atsakomybės užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas darbo vietoje);
7.28. teikia pagalbą Finansų ir biudžeto valdymo skyriui bei Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento Mokesčių mokėtojų skyriaus Radviliškio poskyriui apskaičiuojant valstybinės žemės nuomos mokestį bei žemės mokestį, įteikiant mokėtojams deklaracijas apie mokėtinas sumas, surenkant priskaičiuotus mokesčius bei nepriemokas;
7.29. užtikrina, kad Seniūnijoje rengiami dokumentai būtų registruojami dokumentų valdymo sistemoje DVS, tvarkoma jų apskaita, užtikrintas saugumas iki jų atidavimo saugoti į Savivaldybės administracijos archyvą;
7.30. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
7.31. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;
7.32. vykdydamas seniūno funkcijas ir kitus pavedimus gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-01 11:12:19
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)