2020 m. rugpjūčio 9 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Šeduvos miesto seniūnijos vyresn. inžinierius komunaliniam ūkiui - Vykdomos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei

III. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažiau vienerių metų darbo stažą statinių elektros inžinerinių sistemų statybos ir techninės priežiūros srityje;
5.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės Tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbą elektros ūkio, darbo saugos, priešgaisrinės  ir civilinės saugos srityse, kurie reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti;
5.4. turėti specialius pažymėjimus, patvirtinančius galimybę vykdyti pareigybės aprašyme pavestas funkcijas;
5.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;
5.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, ,,Internet Explorer“, ,,Microsoft Outlook“ arba ,,Microsoft Outlook Express“ programomis.
6. Vyresnysis inžinierius komunaliniam ūkiui privalo:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, norminius ar kitus dokumentus, reglamentuojančius darbą elektros ūkio, darbo saugos, priešgaisrinės  ir civilinės saugos srityse;
6.2. turėti specialius pažymėjimus, patvirtinančius galimybę vykdyti pareigybės aprašyme pavestas funkcijas;
6.3. būti susipažinusiam su Šeduvos miesto seniūnijoje naudojamomis dokumentų formomis, jų užpildymo tvarka (medžiagų ir kitų materialinių vertybių apskaitos).

V.   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Vyresniojo inžinieriaus funkcijos:
7.1. administruoti komunalines paslaugas (teritorijos valymą, šiukšlių išvežimą, inžinerinės infrastruktūros eksploatavimą, kapinių tvarkymą, želdynų priežiūrą) Šeduvos miesto seniūnijos teritorijoje;
7.2. kontroliuoti seniūnijos tvarkymo taisyklių laikymąsi, rengti seniūnijos tvarkymo darbų programas;
7.3. atstovauti gatvės įrenginių eksploatavimo, remonto ir statybos darbų užsakovui;
7.2. organizuoti Šeduvos miesto seniūnijos gatvių, aikščių, skverų, žaliųjų plotų, parkų, krantinių, paplūdimių tvarkymą, lietaus kanalizacijos, gatvių apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą bei kontroliuoti šių darbų vykdymą, tvirtinti pateiktus atliktų darbų aktus;
7.3. organizuoti ir kontroliuoti kelių ženklinimo, pastatų numeravimo darbus;
7.4. organizuoti miesto gatvių pavadinimų lentelių ir kampinių namų numeracijos tvarkymą bei kontroliuoti namų numeravimą ant kampinių privačių pastatų;
7.5. kontroliuoti, kaip miesto gyventojai, įmonės, įstaigos, bendrijos laikosi Šeduvos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;
7.6. įspėti (žodžiu, o esant reikalui-raštu) tvarkos pažeidėją apie jo teises ir nustatyta tvarka imtis priemonių dėl pažeidimo pašalinimo;
7.7. gavus įgaliojimus priimti darbus ir pasirašyti seniūnijos tvarkymo ir apželdinimo, skverų, kapinių, buitinių atliekų, statybinių medžiagų sąvartynų, lietaus kanalizacijos, dujotiekio, elektros tiekimo, miesto gatvių ir vietinės reikšmės kelių remonto ir priežiūros bei apšvietimo atliktų darbų aktus;
7.8. renginių bei švenčių metu ir joms pasibaigus organizuoti aplinkos tvarkymo darbus;
7.9. organizuoti medelių sodinimo ir seniūnijos tvarkymo talkas;    
7.10. teikti informaciją bei konsultacijas savo kompetencijos klausimais;
7.11. savo kompetencijos ribose spręsti gyventojų problemas, tirti skundus ir prašymus;
7.12. nagrinėti gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus pagal savo kompetenciją;
7.13. tinkamai ir laiku vykdyti rajono savivaldybės Tarybos sprendimus, rajono Savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, visus seniūno nurodymus bei pavedimus;
7.14. priimant į darbą viešųjų darbų darbininkus, socialinių pašalpų gavėjus, pravesti jiems darbo saugos instruktažus, užpildyti darbų saugos žurnalus, darbo laiko žiniaraščius, aktus, pažymas apie atliktus darbus;
7.15. kontroliuoti, kad darbai būtų atlikti vadovaujantis saugos ir sveikatos norminiais dokumentais, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, nustatytų darbo ir poilsio normų;
7.16. kontroliuoti asmenis, atliekančius miesto tvarkymo darbus;
7.17. tirti nelaimingus atsitikimus darbe, pildyti nelaimingo atsitikimo aktus;
7.18. vykdyti seniūnijoje naudojamų mechanizmų techninę priežiūrą;
7.19. tvarkyti civilinės gynybos, priešgaisrinės ir darbo saugos dokumentus;
7.20. organizuoti beglobių gyvūnų gaudymą;
7.21. dalyvauti seniūno įsakymu paskirtose komisijose;
7.22. rengti dokumentus savo kompetencijos ribose;
7.23. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus bei nurodymus siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-01 11:12:54
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)