2020 m. birželio 7 d., sekmadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Bendrųjų reikalų skyrius - Vedėjos

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrąją darbo patirtį ir 2 metų personalo valdymo darbo patirtį viešojo administravimo įstaigoje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinių įstaigų ir valstybės įmonių administravimą, statybos, saugos darbe, transporto ir energetinio ūkio darbą ir materialinį aprūpinimą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais dokumentais;
6.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis, būti susipažinus ir mokėti naudotis valstybės tarnybos valdymo informacinėmis sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tvarko Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apskaitą;
7.2. rengia informaciją, ataskaitas personalo klausimais ir pagal poreikį teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
7.3. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius, Savivaldybės tarybos sprendimus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas, atleidimo iš jų, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo ir kitais personalo valdymo klausimais;
7.4. organizuoja konkursus (pretendentų atranką), dalyvauja parenkant ir skiriant Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į darbą;
7.5. organizuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą;
7.6. dalyvauja pareigybių aprašymo ir vertinimo, valstybės tarnautojų vertinimo, tarnybinių nuobaudų tyrimo, Prašymų ir informacijos nagrinėjimo, kitų komisijų darbe, organizuoja komisijų darbą, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu tiria tarnybinius nusižengimus;
7.7. teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo, darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimo;
7.8. rengia ir teikia medžiagą dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų nustatymo bei drausminių nuobaudų skyrimo;
7.9. vertina pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;
7.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl Savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir koregavimo, dėl didžiausio leistino Savivaldybės administracijos tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus nustatymo;
7.11. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų, darbo drausmės laikymąsi, kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
7.12. teikia pasiūlymus rengiant struktūrinių, struktūrinių teritorinių padalinių nuostatus, padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus;
7.13. tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės administracijos dokumentų ar įstaigos oficialiai gautų dokumentų kopijas;
7.14. padeda Savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
7.15. nagrinėja skundus ir prašymus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.16.  organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą ir kontroliuoja atliekamų darbų kokybę, aprūpinimą medžiagomis ir būtiniausiomis darbo priemonėmis;
7.17. organizuoja automobilių, jų priekabų registracijos dokumentų parengimą, organizuoja ir kontroliuoja, kad laiku būtų atliktos automobilių, jų priekabų techninės apžiūros, organizuoja automobilių, jų priekabų draudimą, užtikrina savalaikį remontą, tinkamą paruošimą eksploatacijai;
7.18. registruoja prašymus vykti tarnybiniais automobiliais į komandiruotes ar į objektus Savivaldybės teritorijoje. Pagal pateiktas paraiškas, esamas galimybes ir tarpusavyje suderintą laiką tenkina specialistų poreikius dėl naudojimosi tarnybiniu transportu;
7.19. planuoja investicijas ūkinėms išlaidoms;
7.20. organizuoja ir užtikrina Savivaldybės administracijos tarnybinių automobilių skyrimą, efektyvų ir ekonomišką naudojimą, saugojimą;
7.21. rengia sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir prižiūri, kaip laikomasi sudarytų sutarčių sąlygų;
7.22. pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybės administracijai valstybės ir Savivaldybės institucijose ir įstaigose;
7.23. vykdo Savivaldybės biudžeto lėšų pagal skyriaus kompetenciją einamąją finansų kontrolę;
7.24. dalyvauja įvairių komisijų darbe;
7.25. organizuoja rajono savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ruošiamų, gaunamų dokumentų srautų judėjimą per dokumentų valdymo sistemą;
7.26. organizuoja rajono likviduotų ir likviduojamų įstaigų, įmonių ir organizacijų archyvinių veiklos dokumentų priėmimą, tvarkymą ir saugojimą;
7.27. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Savivaldybės administracijos transporto priemonių ridos limitus, kontroliuoja jų vykdymą;
7.28. atlieka mokymų paslaugų mažos vertės viešuosius pirkimus;
7.29. renka, kaupia ir tikslina duomenis apie valstybės tarnautojus, jų pareigybes ir teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui (dirba su kompiuterine valstybės tarnautojų registro programa);
7.30. pildo elektronines prašymų paskelbti konkursus į valstybės tarnautojų pareigas formą valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos interneto tinklalapyje, talpina skelbimus apie konkursus Savivaldybės internetinėje svetainėje;
7.31. vykdo skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
7.32. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-05 10:59:45
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)