2019 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Vyriausioji specialistė - Lina Juozapaitytė

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vedėjo pavaduotojo pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip dvejų metų patirtį kultūros srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, projektų rengimą ir valdymą, visuomenės informavimą, kultūros politikos formavimą, kultūros administravimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
6.4. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. žinoti Lietuvos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos programas ir fondus, išmanyti paramos teikimo procedūras ir principus, mokėti rengti projektus;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, naudotis ryšių, kita telekomunikacijų ir dauginimo technika;
6.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vedėjo pavaduotojas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

7.1.  prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, LR Kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros, sporto plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
7.2. koordinuoja kultūros ir sporto sistemos funkcionavimo priežiūrą;
7.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės strateginius planus kultūros, sporto srityse;
7.4. analizuoja ir vertina savivaldybės kultūros įstaigų tinklą, teikia pasiūlymus dėl jo optimizavimo krypčių, savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo įstatymų nustatyta tvarka;
7.5. teikia siūlymus Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui dėl kultūros, sporto politikos formavimo bei visuomenės informavimo apie Savivaldybės veiklą;
7.6. dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupėse, komisijose, atstovauja sprendžiant kultūros, sporto problemas;
7.7. rengia savivaldybės kultūros centrų steigimo ir plėtotės strategiją;
7.8 konsultuoja kultūros įstaigų vadovus, specialistus kultūros ir meno projektų rengimo klausimais;
7.9. koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklą per jų vadovus, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų vadovų ir darbuotojų pasitarimus, konferencijas ir kitus renginius kultūros klausimais;
7.10. bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
7.11. rūpinasi Radviliškio rajono kultūros ir meno sklaida regione, šalyje, užsienyje;
7.12. konsultuoja kultūros įstaigų vadovus nuostatų rengimo klausimais, derina ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti savivaldybės kultūros įstaigų nuostatus;
7.13. teikia savivaldybės administracijos direktoriui ir skyriaus vedėjui siūlymus savivaldybės kultūros įstaigų vadovų skatinimo, apdovanojimo ir drausminimo klausimais.
7.14. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis, ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
7.15. analizuoja rajono kultūros įstaigų metų veiklos programas ir Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus kultūros sistemos ir veiklos tobulinimo klausimais;
7.16. rengia Skyriaus metinių veiklos programų, metinių veiklos ataskaitų projektus ir teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui;
7.17. rengia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos pristatymus;
7.18. pagal savo kompetenciją rengia projektus ir programas gauti įvairių fondų paramą;
7.19. analizuoja kultūros ir sporto organizavimo prioritetus, plėtros sritis, tikslinių savivaldybės programų, projektų rengimą ir užtikrina patvirtintų programų ir projektų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
7.20. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl viešinimo veiklos tobulinimo, savivaldybės įvaizdžio gerinimo;
7.21. teikia pagal savo kompetenciją informaciją spaudos atstovams;
7.22. nagrinėja kultūros įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus bei pasiūlymus, imasi veiksmingų priemonių nustatytiems ar nurodytiems darbų trūkumams bei pažeidimams pašalinti;   
7.23. inicijuoja, organizuoja ir vykdo Savivaldybės reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą, tvarko su tuo susijusią dokumentaciją;
7.24. nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto, atliekančio viešųjų ryšių, spaudos atstovo funkciją, vykdo šias funkcijas;
7.25. nesant Skyriaus vedėjui jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, vykdo šias funkcijas;
7.26. vykdo nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
7.27. kaupia ir sistemina informaciją apie vykstančius kultūros procesus rajone, teikia informaciją visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms;
7.28. skatina kultūros, švietimo, sporto institucijų bei visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą, palaiko ryšius su kūrybinių sąjungų, fondų, draugijų nariais;
7.29. rengia kultūros programų išlaidų sąmatų sudarymą, koordinuoja Savivaldybės teikiamą paramą kultūros projektams;
7.30. organizuoja Skyriaus viešuosius pirkimus;
7.31. rūpinasi Savivaldybės atributika, jos naudojimo tvarka;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 15:45:57
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)