2020 m. liepos 4 d., šeštadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Investicijų ir turto valdymo skyrius - Vyriausioji specialistė 2

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties (inžinieriaus ekonomisto) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį tvarkant įstaigų apskaitą ir sudarant finansinių atskaitomybių dokumentus, naudojant dvejybinę apskaitos sistemą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį dirbant su Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektais, tvarkant šių fondų lėšų apskaitą;
6.4. mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, buhalterinės apskaitos tvarkymą ir įvairių fondų paramą;
6.6. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti rengti ir įforminti dokumentus;
6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės ilgalaikio turto apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2. organizuoja Savivaldybės turto metinę inventorizaciją, teikia pasiūlymas dėl nereikalingo ar netinkamo turto tolesnio naudojimo;
7.3. organizuoja inventorizacijos aprašų rengimą pagal materialiai atsakingus asmenis ir pateikia juos inventorizacijos komisijai;
7.4. konsultuoja inventorizacijos komisiją;
7.5. dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje;
7.6. tvarko įvairių Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitų fondų, lėšų apskaitą naudojantis kompiuterine myLOBster FVAS programa;
7.7. kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą, sudaro detalius apyvartos žiniaraščius;
7.8. tiksliai laikosi teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą;
7.9. tikrina, ar pateikti pirminiai dokumentai užpildyti teisingai;
7.10. tinkamai saugo savo žinioje esančius buhalterinius ir kitus dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos archyvui;
7.11. dalyvauja rengiant projektus, paraiškas įvairių Lietuvos ir Europos Sąjungos fondų paramai gauti;
7.12. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant rajono strateginį plėtros planą, kuria ir tobulina jo įgyvendinimo priežiūrą;
7.13. dalyvauja rengiant prioritetinių sričių programas ir projektus;
7.14. organizuoja tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektams reikalingų dokumentų rengimą;
7.15. rengia medžiagą viešųjų pirkimų konkursams investicinių projektų, galimybių studijų, projektų administravimo ir panašioms paslaugoms pirkti;
7.16. pagal savo kompetenciją rengia ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms;
7.17. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, ruošia informacinius pranešimus apie projektų įgyvendinimą Savavaldybėje;
7.18. teikia visokeriopą informaciją apie Savivaldybės projektų įgyvendinimą visiems suinteresuotiems asmenims;
7.19. atlieka su projektų įgyvendinimu bei jų planavimu susijusius tyrimus ir analizes;
7.20. koordinuoja įvairių Savivaldybės administracijos investicinių projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis, bendradarbiauja su konsultantais;
7.21. rengia ir teikia Finansų skyriui Radviliškio savivaldybės strateginio veiklos plano  „Rajono infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programą“;
7.22. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.23. konsultuoja ir teikia pasiūlymus ekonominiais klausimais;
7.24. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
7.25. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, raštiškus ir žodinius, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-04 08:24:14
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)