2021 m. spalio 26 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji archyvarė - Indra Tamošiūnienė

IV. REIKALAVIMAI

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį  išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius raštvedybą, archyvinių dokumentų bylų įforminimo tvarką žinoti dokumentų priėmimo į archyvą, saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas; žinoti valstybinę archyvų sistemą, dokumentų archyve saugojimo terminus, perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką; žinoti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus.
8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, išmanyti raštvedybos taisykles.
9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, sąžiningam, gebėti dirbti kolektyve ir individualiai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Sudaro Radviliškio rajono savivaldybės institucijų dokumentacijos planą, teikia tvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės institucijų dokumentų registrą. 
10. Archyvuoja Savivaldybės institucijų dokumentus, ruošia saugomų dokumentų apyrašus, nuolatinio saugojimo dokumentų bylas perduoda Šiaulių apskrities archyvui. 
11. Priima saugoti Savivaldybei priklausančių įstaigų, administracijos struktūrinių padalinių ir likviduojamų įmonių ir įstaigų dokumentus, tikrina jų suformavimą. 
12. Pagal nustatytą tvarką dokumentus šifruoja, sistemina, saugo, aprašo. 
13. Ruošia nuolatinio ir laikinojo saugojimo dokumentų suvestinių aprašus, dokumentų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymui ir sunaikinimui aktus. 
14. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją, pasibaigus teisės norminių aktų nustatytų dokumentų saugojimo terminams, teisės aktų nustatyta tvarka naikina dokumentus.
15. Vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento patvirtintomis dokumentų saugojimo terminų rodyklėmis vykdo įstaigos veiklos dokumentų saugojimo terminų priežiūrą.
16. Teikia metodinę pagalbą likviduojamų įmonių ir organizacijų atstovams, rengiant įmonės ir jos struktūrinių padalinių dokumentų bylų nomenklatūrą. 
17. Kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui organizuoja jų atstatymą. 
18. Organizuoja kuo paprastesnį informacijos pateikimą naudojantis archyviniais dokumentais, užtikrina reikalavimų dokumentų saugykloms vykdymą.
19. Juridinių ir fizinių asmenų prašymu išduoda saugomų dokumentų pagrindu archyvines pažymas, dokumentų kopijas, išrašus.
20. Rengia atsakymus į užklausimus, veda jų apskaitą.
21. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 
22. Koordinuoti ir kontroliuoti Bendrojo skyriaus archyvarų darbą.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-29 15:27:26
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)