2021 m. vasario 26 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijų skyrius - Nijolė Čepononienė

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
1.3. būti gerai susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir asmens duomenų teisinę apsaugą;
1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisės nuostatas, Civilinės metrikacijos, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
1.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
1.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.7. mokėti dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu.

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:
2.1. pildo civilinės būklės aktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Registrų centro, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų ir Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių nustatyta tvarka;
2.2. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja civilinės būklės aktų įrašus Civilinės būklės aktų įrašų registre, iki nustatytų terminų saugo civilinės būklės aktų įrašų originalus, jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Registrų centrui;
2.3. renka medžiagą ir teikia išvadas, susijusias su civilinės būklės įrašų keitimu, pildymu, dingusių civilinės būklės aktų įrašų atkūrimu asmens, jų atstovų prašymu ar vykdant teismo sprendimą; anuliuoja civilinės būklės įrašus, remiantis teismo sprendimu ar atsiradus pirminiam įrašui;
2.4. sudaro civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo įrašus;
2.5. tikrina civilinės būklės aktų įrašus ir išduoda įrašą liudijančius išrašus pagal gautą prašymą. Jeigu reikiamo įrašo nėra Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus archyve, išreikalauja jį iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo. Siunčia įrašus liudijančius išrašus per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ir teisingumo ministerijas užsienyje gyvenantiems asmenims;
2.6. tarpininkauja dėl civilinės būklės aktų liudijimų ir kitų dokumentų gavimo iš užsienio valstybių;
2.7. bendradarbiauja ir keičiasi informacija civilinės metrikacijos srityje su kitų savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
2.8. registruoja tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą;
2.9. vykdo teismų sprendimus dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo;
2.10. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;
2.11. sudaro nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
2.12. vykdo valstybės rinkliavą įstatymų nustatyta tvarka;
2.13. dalyvauja santuokos registravimo apeigose, ir atliekant iškilmingų santuokų, jubiliejinių santuokų ceremonijas; rūpinasi jubiliejinių santuokų atributika, esant būtinumui, registruoja santuoką;
2.14. tvarko skyriuje esantį archyvinį fondą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Teisingumo ministro nustatyta tvarka;
2.15. saugo ir tvarko civilinės būklės aktų įrašų knygas nuo 1940 m., pasibaigus saugojimo terminams, perduoda jas Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir surašo perdavimo aktą;
2.16. tvarko Radviliškio rajono savivaldybėje sudarytų civilinės būklės aktų įrašų apskaitą;
2.17. rūpinasi civilinės būklės aktų įrašų įrišimu ir tinkamu bylos įforminimu; įrašo bylas į apyrašus ir užrašo patvirtintus bylų apskaitos duomenis;
2.18. atsako už Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus dokumentų civilinės metrikacijos srityje registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naikinimą;
2.19. spausdina skyriaus darbui reikalingus dokumentus, lydraščius, susirašinėjimui skirtus raštus;
2.20. pasirašo sudarytuose civilinės būklės aktų įrašuose, išvadose klaidingiems civilinės būklės aktų įrašams ištaisyti;
2.21. rengia dokumentus dėl vardo, pavardės ir tautybės pakeitimo civilinės būklės įrašuose ir teikia išvadas klaidingiems civilinės būklės aktų įrašams ištaisyti;
2.22. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais, kad būtų užtikrintas valstybinės (perduotos savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo funkcijos vykdymas.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-16 10:02:48
Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

Mindaugas Pauliukas


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)