2020 m. vasario 25 d., antradienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius - Vyriausioji specialistė 2

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, privalo:

6.1. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą;
6.2. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6.3. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo;
6.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
6.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
6.6. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
6.7. gebėti vykdyti Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bendruosiuose nuostatuose nustatytas švietimo srities funkcijas;
6.8. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.9. turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės švietimo politiką;
7.2. atlieka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimo rajono švietimo įstaigose priežiūrą vidurinio ugdymo srityje; prižiūri formalųjį suaugusiųjų švietimą rajono savivaldybės švietimo įstaigose;
7.3. koordinuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos darbo organizavimą ir vykdymą, vykdo jų priežiūrą;
7.4. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos darbo tvarkos aprašų organizavimo ir vykdymo klausimais;
7.5. administruoja duomenų perdavimo sistemą „Keltas“;
7.6. rengia informaciją visuomenei, kitoms institucijoms ir organizacijoms brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos darbo organizavimo ir kitais klausimais;
7.7. vykdo kuruojamų sričių švietimo stebėseną pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą;
7.8. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus ir Skyriaus specialistus bendrųjų ugdymo planų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
7.9. konsultuoja mokyklų vadovus mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo vykdymo klausimais;
7.10. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo klausimais;
7.11. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose grupėse tvarkos aprašo klausimais;
7.12. prižiūri rajono savivaldybės švietimo įstaigų: Radviliškio Lizdeikos, Baisogalos gimnazijų, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos, Vaižganto, Vinco Kudirkos progimnazijų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimą; analizuoja kuruojamų mokyklų veiklą;
7.13. konsultuoja kuruojamų mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais; 
7.14. analizuoja kuruojamų mokyklų vadovų vadybinę veiklą, vadovų veiklos ir valdymo išteklių būklės įsivertinimą; 
7.15. analizuoja ir vertina kuruojamų mokyklų veiklos ir dokumentų atitikimą teisės aktų bei įforminimo reikalavimams;
7.16. dalyvauja kuruojamų mokyklų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos komisijų veikloje;
7.17. dalyvauja, esant reikalui, kuruojamų švietimo įstaigų tarybų, mokytojų tarybų posėdžiuose, mokyklų metodinių grupių pasitarimuose, ugdytinių renginiuose, stebi ir vertina pedagogų praktinę veiklą;
7.18. analizuoja ir vertina lietuvių kalbos ir literatūros, lotynų kalbos, istorijos, pilietiškumo pagrindų, filosofijos, politologijos, etninės kultūros, tikybos ir etikos mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitikimą bendrosioms ugdymo programoms;
7.19. teikia konsultacijas lietuvių kalbos ir literatūros, lotynų kalbos, istorijos, pilietiškumo pagrindų, filosofijos, politologijos, etninės kultūros, tikybos ir etikos mokytojams, mokyklų vadovams;
7.20. koordinuoja Švietimo tarybos veiklą;
7.21. prižiūri profesinio informavimo, orientavimo (ugdymo karjerai) ir konsultavimo veiklas švietimo įstaigose;
7.22. koordinuoja tolesnį mokinių mokymąsi;
7.23. koordinuoja rajono kraštotyrinę veiklą;
7.24. teikia siūlymus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metiniam veiklos planui;
7.25. rengia Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su kuruojamomis sritimis ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
7.26. nesant Skyriaus vyriausiojo specialisto, atliekančio valstybinės lietuvių kalbos tvarkybos funkciją, vykdo šiai pareigybei priskirtas funkcijas;
7.27. koordinuoja Radviliškio rajono savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos darbą;
7.28 vykdo kitus, su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 15:50:16
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)