2019 m. lapkričio 13 d., trečiadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Statybos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės kategorija – 8.

II. PASKIRTIS

4. Radviliškio savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) administracijos (toliau tekste – Administracija) Statybos skyriaus (toliau tekste – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti statybą leidžiančių dokumentų, įskaitant statybos leidimų griauti statinį, išdavimą, organizuoti kelių priežiūrą ir plėtrą, organizuoti Savivaldybei priklausančių objektų pripažinimą tinkamais naudoti, tikrinti Savivaldybės finansuojamų objektų techninę dokumentaciją bei užtikrinti kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialiosios veiklos sritys – statyba, statinių naudojimo priežiūra; kelių (gatvių) priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį technologijos mokslų studijų srities  statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statybą ir kelių priežiūrą, investicines programas;
6.3. gebėti rengti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus statybos ir kelių priežiūros klausimais, gebėti savarankiškai organizuoti pavestą statybų ir kelių priežiūros darbą;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Excel, MS Office Word, MS Office Outlook ir naudotis internetu, mokėti naudotis geografinių informacinių sistemų (GIS) teikiamomis galimybėmis; 
6.5. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.                                                         

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. administruoja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos lėšas, skirtas Savivaldybei priklausantiems vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti: renka ir apibendrina informaciją apie planuojamus vykdyti darbus, rengia ir derina objektų sąrašus, atlieka finansavimo sutartyse nustatytas atsakingo darbuotojo funkcijas, užtikrina finansavimo sutarčių įvykdymą nustatytu laiku, teikia ataskaitas ir paraiškas lėšoms gauti ir atlieka kitas su šiuo klausimu susijusias funkcijas;
7.2. rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus (paraiškas, sąlygas, technines specifikacijas ir pan.), vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją, dalyvauja viešųjų pirkimų vertinimo komisijų ar grupių darbe, atlieka pateiktų pasiūlymų vertinimą, teikia vertinimo išvadas;
7.3.vertina teikėjų rengiamų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų Savivaldybės objektų techninių (darbo) projektų sprendinius, rengia dokumentus, reikalingus statinių statybą leidžiantiems dokumentams gauti, organizuoja tokių objektų statybos darbų užbaigimo procedūras;
7.4. kaupia duomenis, reikalingus vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga, asfaltuotų gatvių priežiūros lėšų poreikiui nustatyti, rengia defektų aktus, atlieka skaičiavimus ir teikia lėšų poreikio aprašymus, siekiant užtikrinti veiksmingą ir tikslingą valstybės, Savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą;
7.5. organizuoja ir kontroliuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos darbus, teikia rangovams, su kuriais sudarytos sutartys, užsakymus atlikti darbus, kontroliuoja darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrina ir pasirašo pagal pavedimą rangovų pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, siekiant užtikrinti, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų saugaus eismo reikalavimus;
7.6. vykdo pagal sutartis atliktiems vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos darbams suteiktų garantijų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą statinių būklę ir priežiūrą, taupų valstybės, Savivaldybės ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių saugaus eismo užtikrinimo priemonių (kelio aitvarų ir pan.) įrengimo ir remonto darbus, teikia rangovams, su kuriais sudarytos sutartys, užsakymus atlikti darbus, kontroliuoja darbų atlikimą ir sutarčių vykdymą, tikrina ir pasirašo rangovų pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo aktus, siekiant užtikrinti, kad vietinės reikšmės keliai ir gatvės atitiktų saugaus eismo reikalavimus, organizuoja ir/arba vykdo statinių statybos techninę priežiūrą; 
7.8. organizuoja, vykdo vietinės reikšmės kelių ir gatvių, jų statinių ir priklausinių  techninę inventorizaciją ir apskaitą analoginėje ir skaitmeninėje formoje;
7.9. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, planus ir ataskaitas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų užduočių vykdymą;
7.10. užtikrina Savivaldybės administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Savivaldybės administracijai nagrinėjant ir sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
7.11. dalyvauja pagal savo kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
7.12. nagrinėja piliečių ir organizacijų prašymus, pasiūlymus bei skundus pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas ir rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal skyriaus kompetenciją;
7.13. analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtų norminių teisės aktų taikymo praktiką, kuriuose reguliuojami klausimai pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas, rengia pasiūlymus tokiems teisės aktų projektams siekiant jų tobulinimo;
7.14.  planuoja ir teikia siūlymus Savivaldybės  strateginiams plėtros planams, teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
7.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo žodinius bei raštiškus pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-01 14:20:35
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Antanas Čepononis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)