2022 m. gegužės 27 d., penktadienis
  
Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196
Radviliškis
Tel. (8 422) 69 003, faksas (8 422) 69 000
El. paštas - informacija@radviliskis.lt
Žemės ūkio skyriaus funkcijos ir kompetencijos

Skyriaus veiklos tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos priemones Radviliškio rajone.

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

 1. įgyvendinti rajono žemės ūkio ir kaimo plėtrą, administruojant valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, užtikrinant jų naudojimo kontrolę.
 2. įgyvendinti rajone Nacionalinę Kaimo rėmimo programą.
 3. vykdyti kitas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai rajone teikiamas paramos priemones.
 4. dalyvauti, įgyvendinant integruoto administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS).
 5. dalyvauti, įgyvendinant rajono žemdirbių mokymo, konsultavimo politiką.
 6. dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių administravimo priemones.
 7. įgyvendinti žemės ūkio inžinerinės plėtros ir techninės pažangos politikos priemones.

Vykdydamas jam pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias pagrindines funkcijas:

 1. administruoja žemės ūkio ir kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą rajone.
 2. ruošia Savivaldybės tarybos sprendimų, įsakymų ir kitų teisės aktų projektus.
 3. dalyvauja ruošiant rajono, regiono ilgalaikes kaimo strateginio vystymosi programas.
 4. dalyvauja komisijos darbe nustatyta tvarka pripažįstant statinius tinkamais naudoti, kurie pastatyti, rekonstruoti ar remontuoti iš valstybės biudžeto melioracijos programos lėšų.
 5. teikia pasiūlymus rengiant melioracijos darbų programas.
 6. dalyvauja vykdant agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą.
 7. organizuoja ir vykdo darbų, paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais.
 8. atlieka valstybės ir savivaldybės turto, priskirto skyriui valdyti patikėjimo teise, apskaitą, organizuoja jo priežiūrą bei apsaugą.
 9. atlieka traktorių, jų priekabų, savaeigių žemės ūkio mašinų, purkštuvų registrą bei jų valstybinę techninę priežiūrą.
 10. atlieka žemės ūkio produkcijos pardavimo kvotų administravimą.
 11. atlieka apskaičiavimus nustatant kanopinių žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos dydį.
 12. atlieka žalos dydžio įvertinimą taikant LR administracinių teisės pažeidimų kodekso numatytus atvejus, susijusius su žemės ūkio veikla.
 13. atlieka teisės pažeidimų protokolų surašymą administracinių teisės pažeidimų bylose (pagal 108, 123,17219,17221,18816 ATPK straipsnius).
 14. atlieka ūkininkų ūkių registravimą ir su registro tvarkymu susijusius darbus.
 15. atlieka žemės ūkio ir kaimo valdų registravimą, ir su registro tvarkymu susijusius darbus.
 16. atlieka Nacionalinės paramos žemės ūkiui programos priemonių administravimą.
 17. atlieka pieno gamybos kvotų prekybos, tiesioginių išmokų už kvotinį pieną, pieno gamybos kvotų administravimo priemonių įgyvendinimą.
 18. atlieka tiesioginių išmokų, atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, kaimo plėtros plano priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir kitų specialių išmokų administravimą ir įgyvendinimo kontrolę.
 19. vykdo kaimo plėtros priemonių prevenciją.
 20. priima žemės ūkio įmonių metines finansines apyskaitas, sudaro jų suvestinę.
 21. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, ūkininkus bei kitus fizinius asmenis skyriaus kompetencijos klausimais.
 22. dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybės, Europos Sąjungos paramos ir kitų priemonių įgyvendinimu.
 23. teikia išsamią informaciją paramos gavėjams apie valstybės, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką.
 24. atlieka administravimo procedūras esant fizinių ir juridinių asmenų reikalavimams sumokėti už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bei išregistruotų iš Juridinių asmenų registro dėl bankroto likviduotų įmonių už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją.
 25. kontroliuoja rajone esančių, žemės ūkio produkciją superkančių įmonių atsiskaitymų už supirktą produkciją, eigą.
 26. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir fizinių asmenų rajono atstovavimą parodose, mugėse ir kituose renginiuose.
 27. vykdo nustatyta tvarka skyriaus finansinę veiklą, rengia išlaidų sąmatų projektus ir ataskaitas skyriaus kompetencijos klausimais.
 28. rengia ir sudaro tarybos nustatyta tvarka sutartis su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir kitais asmenimis skyriaus kompetencijos klausimais.
 29. tvarko skyriaus archyvinę dokumentaciją.
 30. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir pasiūlymus, sprendžia juose keliamas problemas.
 31. informuoja visuomenę apie skyriaus veiklą.
 32. koordinuoja žemdirbių švietimo ir mokymo klausimus.
 33. organizuoja artojų varžybas, žemdirbių šventes. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose.
 34. palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
 35. nustatyta tvarka rengia informaciją ir ataskaitas apie funkcijų vykdymą.
 36. metodiškai vadovauja seniūnijų darbuotojams, pagal kompetenciją atliekantiems su skyriaus veikla susijusių priemonių įgyvendinimą.
 37. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, žemės ūkio ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-21 15:45:49
Radviliškio rajono savivaldybės meras

Vytautas Simelis


Gyventojų priėmimas
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. paštą ir gaukite mūsų naujienas pirmieji:

(Informaciją apie Jūsų
asmens
duomenų tvarkymą
rasite
interneto svetainės
Privatumo politikoje)