Pasirinkite kalbą

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – departamento (valdybos, grupės) vadovas (III pareigybės lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. Veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. Korupcijos prevencija.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Vietos savivalda.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Korupcijos prevencija.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Vykdo įstatymų nustatytus ir Savivaldybės tarybos perduotus vykdomosios institucijos įgaliojimus Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijos klausimais, išskyrus funkcijas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti tik Administracijos direktorius.
8. Tiesiogiai koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, veiklą.
9. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius veiklos planus, koordinuoja kuruojamų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, rengiamų ilgalaikių ir trumpalaikių programų projektus.
10. Vykdo Savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių pirmininko ar nario funkcijas.
11. Vykdo korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę.
12. Reglamento nustatyta tvarka atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
13. Organizuoja ryšių palaikymą su užsienio valstybių įstaigomis, organizacijomis, pasirašiusiomis bendradarbiavimo sutartis su Radviliškio rajono savivaldybe, ieško naujų bendradarbiavimo partnerių užsienio šalyse, organizuoja dalyvavimą bendruose projektuose su užsienio partneriais.            
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
15.2. Vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

16. Atitikimas kitiems reikalavimams:

16.1. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

17. Transporto priemonių pažymėjimai:

17.1. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. Vertės visuomenei kūrimas – 4;
18.2. Organizuotumas – 5;
18.3. Patikimumas ir atsakingumas – 5;
18.4. Analizė ir pagrindimas – 4;
18.5. Komunikacija – 4.

19. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. Strateginis požiūris – 4;
19.2. Veiklos valdymas – 5;
19.3. Lyderystė – 4.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. Įžvalgumas – 5;
20.2. Dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 5.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-09, 16:36:11