Pasirinkite kalbą

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
11. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
12. Vykdo asmenų (šeimų), turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, registravimą savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
13. Sudaro, koreguoja ir tikslina sąrašus asmenų, turinčius teisę į valstybės paramą teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Nagrinėja asmenų ir šeimų pateikiamus dokumentus bei metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas ir sprendžia, ar asmenys ir šeimos turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti.
15. Atlieka savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimą ir rengia dokumentus dėl permokėtų kompensacijų grąžinimo, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.
16. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo valstybės paramos teikimą būstui įsigyti, teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti ir mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas.
17. Organizuoja ir koordinuoja butų pirkimo konkursus savivaldybės butų fondui papildyti, rengia ekonominį ir socialinį pagrindimą.
18. Analizuoja nuomininkų, įsiskolinusių už savivaldybės butų nuomą ir komunalines paslaugas, skolų susidarymo priežastis ir imasi priemonių joms mažinti.
19. Dalyvauja atliekant savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų metinę inventorizaciją.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
21.2. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.3. darbo patirtis – turto privatizavimo patirtis;
21.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

22. Transporto priemonių pažymėjimai:

22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (b kategorija).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-11, 10:59:30