Pasirinkite kalbą

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos metodinė informacija

 • Titulinis
 • Pagalba šeimai
 • Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos...
Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos (KTP) Radviliškio rajono savivaldybėje

Koordinuotai teikiamų paslaugų (KTP) teikimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams ir pan.) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko ir šeimos gerovės.

Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos (KTP) SKIRTOS:

 • Vaikams nuo gimimo iki 18 metų.
 • Asmenims iki 21 metų, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams ir pan.).

KADA SKIRIAMOS KTP:

 • Gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų ir pan.) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo.
 • Su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka.
 • Gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os).
 • Priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams ir pan.).
 • Gauta vaikų socializacijos centro informacija apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams ir pan.).

TEIKIAMI DOKUMENTAI DĖL KTP SKYRIMO:

Institucija, įstaiga, organizacija ir pan. teikusi ar teikianti pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, kreipdamasi dėl koordinuotų paslaugų skyrimo turi pateikti:

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų Radviliškio rajono teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams ir kt.) organizavimo ir koordinavimo paslaugos teikimo schemos, dokumentų formos patvirtintos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-890 (10.40).

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų Radviliškio rajono teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams ir kt.) organizavimo ir koordinavimo paslaugos teikiamos atsižvelgiant į tvarkos aprašą, kuris patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A-1204- (8.2).

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SCHEMA SAVIVALDYBĖJE

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SKYRIMO IR TEIKIMO KLAUSIMAI SVARSTOMI, KAI:

 1. Gautas tėvų / globėjų / rūpintojų / įtėvių ir pan. bei įstaigos / institucijos prašymas.
 2. Gautas įstaigos/institucijos prašymas.
 3. Gautas vaiko minimalios priežiūros priemonės/-ių vykdytojo prašymas, kai ji nėra veiksminga.
 4. Skiriant vaiko vidutinę priežiūros priemonę teikiant paslaugas tėvams, /rūpintojams / įtėviams ir pan.
 5. Gavus informaciją iš socializacijos centro apie priemonės vykdymo pabaigą.

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS (TBK):

Priima sprendimą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijoje (VGK).

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK):

Per 10 d. d. įvertina koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams/globėjams/rūpintojams/įtėviams ir pan. teikimo poreikį, parengia sprendimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą.

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS (TBK):

Pateikia paslaugų teikimo projektą Radviliškio r. savivaldybės administracijos direktoriui

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS:

Per 5 d. d. patvirtina sprendimą teikti paslaugas ir perduoda projektą paslaugas koordinuojančiai institucijai/įstaigai, kuri paskiria atvejo vadybininką.

ATVEJO VADYBININKAS:

 1. Per 10 d. d. parengia paslaugų teikimo planą.
 2. Vykdo paslaugos teikimo stebėseną, poreikiui esant inicijuoja pakeitimus ir pan.
 3. Likus mėnesiui iki Plano įgyvendinimo pabaigos, informuoja TBK apie koordinuotai teikiamų paslaugų veiksmingumą pagal plane numatytas priemones, prireikus teikia siūlymą dėl paslaugų teikimo termino pratęsimo, nutraukimo.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-11, 09:06:29