Pasirinkite kalbą

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto:

1.1. Pareigybės grupė  – specialistai;
1.2. Pareigybės lygis – B;
1.3. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus Radviliškio miesto seniūnui;

II. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais;
2.3. Gebėti bendrauti, turėti darbo su žmonėmis patirtį, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti B kategorijos LR vairuotojo pažymėjimą, atsakingo už darbų saugą pažymėjimą, būti pareigingas, darbštus kūrybingas;
2.4. Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Specialistas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

3.1. Tinkamai ir laiku vykdo miesto Seniūno įsakymus, pavedimus ir užduotis;
3.2. Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, miesto Seniūno pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
3.3. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
3.4. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
3.5. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
3.6. Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų valymą ir priežiūrą:

3.6.1. Parkų, pakelių, žalių plotų priežiūrą ir tvarkymą;
3.6.2. Šaligatvių ir takų valymą bei remontą;
3.6.3. Savavališkų šiukšlynų tvarkymą;
3.6.4. Lauko suoliukų remontą ir dažymą;
3.6.5. Medžių nupjovimą ir šakų genėjimą.

3.7. Organizuoja kapinių priežiūrą;
3.8. Organizuoja miesto tvarkymo talkas;
3.9. Kontroliuoja viešųjų darbų darbininkus, asmenis, dalyvaujančius visuomenei naudingoje veikloje, administracinę tvarką pažeidusius ir teismo sprendimu nukreiptus atlikti nuobaudą piliečius;
3.10. Tvarko su miesto tvarkymo darbų vykdymą susijusią dokumentaciją (sutarčių sudarymas, darbo laiko žiniaraščių, aktų ir pažymų apie atliktus darbus pildymas ir kt.);
3.11. Organizuoja aplinkos tvarkymo darbus švenčių ir renginių metu;
3.12. Kontroliuoja, kaip miesto gyventojai, įmonės, įstaigos, bendrijos laikosi Radviliškio miesto tvarkymo ir švaros bei gyvūnų laikymo taisyklių;
3.13. Savo kompetencijos ribose sprendžia gyventojų problemas, tiria skundus ir prašymus;
3.14. Dalyvauja rajono mero, administracijos direktoriaus ir seniūno paskirtose komisijose, organizaciniuose pasitarimuose;
3.15. Tinkamai saugo dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
3.16. Atstovauja seniūnijos interesus valstybinėse, privačiose, visuomeninėse institucijose ir įmonėse, kai sprendžiami šios pareigybės kompetencijai priskirti klausimai;
3.17. Inicijuoja mažosios vertės pirkimus, vadovaujantis Radviliškio miesto seniūnijos viešųjų pirkimų organizavimo bei supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis;
3.18. Atlieka rinkos tyrimą, rengia laisvos formos prekių, paslaugų ir darbų pagrindimą, kiekvieno pirkimo procedūroms atlikti pildo paraišką;
3.19. Kontroliuoja, kaip rangovai atlieka sutartyje numatytus darbus;
3.20. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
3.21. Kontroliuoja leidimų atlikti kasinėjimo darbus  Radviliškio miesto viešojo naudojimo teritorijoje nustatytos išdavimo tvarkos laikymąsi;
3.22. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
3.23. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
3.24. Turi teisę gauti nustatyta tvarka iš Savivaldybės tarybos, mero bei kitų struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
3.25. Teikia informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams;
3.26. Nesant sekretorės darbe, atlieka sekretorės funkcijas;
3.27. Nesant vyresniojo specialisto darbe, atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas;
3.28. Atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas:

3.28.1. Konsultuoja įstaigos vadovą ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir įstaigos vadovui teikia pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;
3.28.2. instruktuoja darbuotojus apie jo darbovietėje, darbo aplinkoje, darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojo saugai ir sveikatai bei informuoja apie būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų;
3.28.3. Organizuoja ir koordinuoja darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis, vykdo jų apskaitą;
3.28.4. Organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
3.28.5. Sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą;
3.28.6. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įstaigoje;
3.28.7. Rengia įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus arba organizuoja jų parengimą bei supažindina įstaigos darbuotojus su saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais ir jų pakeitimais, kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įstaigoje;
3.28.8. Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų aplinkybes ir priežastis, registruoja įstaigoje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe;
3.28.9. Organizuoja įstaigos darbuotojų neblaivumo tikrinimą, apsvaigimo nustatymą, medicininę apžiūrą neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti, nušalina neblaivius ar apsvaigusius darbuotojus nuo darbo;
3.28.10. Atlieka kitas įstaigos vadovo pavestas funkcijas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.

3.29. organizuoja ir koordinuoja priešgaisrinę saugą įstaigoje ir instruktuoja darbuotojus gaisrinės saugos klausimais.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-25, 17:16:33