Pasirinkite kalbą

III. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį valstybės tarnyboje;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtrą, žemės ūkio veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Offise“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai;
6.6. gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktų projektus (sprendimus, įsakymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, kontroliuoti darbus, organizuoti skyriaus veiklą;
6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina savivaldybei  valstybės deleguotas žemės ūkio srities funkcijas, kaimo plėtros programas.
7.2. atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų bei puspriekabių registravimą;
7.3. atlieka registro kompiuterinės duomenų bazės tvarkymą;
7.4. atlieka traktorių, savaeigių ir žemės ūkio technikos mašinų ir jų priekabų ar puspriekabių technines apžiūras;
7.5. dalyvauja traktorininkų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo komisijos darbe;
7.6. teikia informaciją paramos gavėjams apie valstybės, Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones, jų įgyvendinimo ir panaudojimo galimybes bei tvarką;     
7.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, metinius darbų planus, darbo veiklos ataskaitas;
7.8. dalyvauja komisijų, sudarytų Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, darbe;
7.9. koordinuoja žemės ūkio įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininkų ir  fizinių asmenų rajono atstovavimą parodose, mugėse ir kituose renginiuose;
7.10. organizuoja žemdirbių šventes ir kitus žemdirbiams skirtus renginius. Dalyvauja gražiausių sodybų, gyvenviečių, pasėlių apžiūrose;
7.11. nagrinėja gyventojų skundus ir prašymus skyriaus vedėjo pavaduotojo kompetencijai priskirtais klausimais, imasi priemonių problemoms išspręsti;
7.12. dalyvauja projektų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo bei įgyvendinimo procese;
7.13. užtikrina tinkamą veiklos srities dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
7.14. nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus;
7.15. laikosi valstybės tarnautojų veiklos etikos reikalavimų, konfidencialumo principo;
7.16. nesant skyriaus vedėjo, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-01, 16:41:58